Autorem této stránky je Jiří Žváček.

Odkazy

ROBUST 1980 Načetín
ROBUST 1982 Kost
ROBUST 1984 Slavonice
ROBUST 1986 Adršpach
ROBUST 1988 Plasy
ROBUST 1990 Liblice
Výběr 1980-1990
ROBUST 1992 Herbertov
ROBUST 1994 Malenovice
ROBUST 1996 Lednice
ROBUST 1998 Radešín
ROBUST 2000 Nečtiny
ROBUST 2002 Hejnice
ROBUST 2004 Třešť
ROBUST 2006 Lhota nad Rohanovem

1980 Načetín

Titulní list 1980
Obsah
Úvod
Antoch Jaromír : Robustní metody
Havránek Tomáš a Antoch Jaromír : ROBETH – knihovna podprogramů pro robustní statistické metody
Havránek Tomáš a Vorlíček Jaroslav : Lineární diskriminační funkce
Hurt Jan : O statistické inferenci ve Weibullově rozdělení
Jílek Miloš : Robustnost statistických tolerančních mezí
Jurečková Jana : Testy a odhady polohy a regrese při porušení předpokladu nezávislosti
Kropáč Oldřich:Metody rychlého vyhodnocovéní experimentálních dat
Likeš Jiří: Inference v lognormálním a Paretově rozdělení
Michálek Jaroslav : Robustnost vybraných systémů hromadné obsluhy
Militký Jiří : Použití technik Jackknife a Bootstrap při odhadu modelových parametrů metodami nelineární regrese
Novovičová Jana : M-odhady a SA-odhady v lineárním regresním modelu
Pokorný Dan:Studium závislosti ve dvourozměrných kontingenčních tabulkách
Tomášek Ladislav : Diskriminační analýza pozorování kvalitativního typu
Víšek Jan Amos : Asymptotická rychlost rozlišování robustními verzemi testu poměrem věrohodnosti
Machek Josef : Analýza experimentů s kvalitativní odpovědí

1982 Kost

Antoch J.:Odhady hustoty
Demner: J.Metodologie programování a tvorba programů
Havránek T.:O analýze mnohorozměrných kontingečních tabulek
Hurt J.:Náhodné cesorování a jeho aplikace
Jurečková J.: M-N-R odhady
Kovanic P.: Robustnost a tzv. relativistická kybernetika
Militký J.:Numerické metody odhadu neparametrické regresní funkce
Novovičová J.: Rekurentní algoritmy odhadování v lineárním modelu
Pokorný D.: Optimalizace modelu a analýza dat
Řehák J.: Faktorová analýza kontingenčních tabulek
Řehák J., Řeháková B.: Distanční přístup k analýze dat a jeho aplikace na problém shody
Vajda I.: Statistické odhady s minimální divergencí
Zvára K.: Identifikace odlehlých pozorování v lineární regresi
Žváček J.: Aplikace částečné a segmentové regrese
Zakončení

1984 Slavonice

Úvod
Obsah
Antoch Jaromír : Některé postupy pro výpočet robustních odhadů v lineárním regresním modelu
Cipra Tomáš : Některé nové přístupy k analýze časových řad
Hartmann Miroslav a Bukač Josef : Přesný test nezávislosti v kontingenční tabulce RxC
Havránek Tomáš : O logaritmicko-lineárních modelech pro mnohorozměrná kategoriální data
Hušková Marie : Adaptivní metody
Jurečková Jana : Linear statistical inference based on L-estimators
Kovanic Pavel : Základy gnostické teorie dat
Kubáček Lubomír:. Aplikácia kvadratických odhadov v metrológii
Kufudaki Olga : Příklady aplikací gnostických algoritmů
Michálek Jaroslav : Zpracování kategoriálních dat
Militký Jiří : Vlivné body v lineární regresi
Pokorný Dan : Kontingenční paradoxy
Řehák Jan a Loučková Ivana:Komparace podmíněných distribucí kontingenční tabulky klasickým mnohorozměrným škálováním
Řehák Jan a Řeháková Blanka: Parciální asociační koeficienty v kontingenčních tabulkách
Tomášek Ladislav : Odhad řádu autoregresního modelu
Tvrdík Josef a Hájková Hana : Interaktivní statistický programový systém
Vajda Igor : Empirické protějšky klasických optimálních odhadů
Volf Petr : Testy shody a homogenity pro cenzorovaná data
Vošvrda Miloslav : Statistické experimenty s robustností a adaptivitou modifikovaných D-odhadů
Zakončení

1986 Adršpach

Úvod
Obsah
Antoch Jaromír : Neparametrické odhady regresních křivek
Běláček Jaromír : Jack-knifeování koeficientů asociace
Hanousek Jan : Bod selhání některých odhadů parametru polohy
Havránek Tomáš : O vyhledávání modelů
Hušková Marie : Odhady parametru Tukeyova a zobecněného Tukeyova systému rozdělení
Jarušková Daniela : Vícerozměrný periodogram
Klaschka Jan : O jedné dosti obecné a velmi účinné metodě statistického důkazu (čehokoli)
Kovanic Pavel a Novovičová Jana :Srovnávání statistických a gnostických odhadů parametru polohy na reálných datech
Kovanic Pavel : Současný stav robustních programů pro gnostickou analýzu dat
Militký Jiří : EXDAB – programový systém pro průzkumovou analýzu dat
Militký Jiří : Grafické postupy identifikace vlivných bodů
Pokorný Dan, Vopěnka Petr a Šimek Jiří : Metafora o výzkumu multifaktoriálně podmíněných chorob
Procházka Bohumír : Useknuté odhady v modelu nelineární regrese
Řehák Jan : Analýza ordinálních dat – úlohy, přístupy, metody
Řeháková Blanka : Asymptotické testy hypotéz pro rozdělení D-proměnné
Špitálský Jan a Vošvrda Miloslav : Statistický dialogový systém
Tvrdík Josef : Dva interaktivní statistické systémy pro SMEP z pohledu uľivatele
Volf Petr : Odhady regresní funkce v modelu s cenzorovanými daty
Poslední strana

ROBUST 88

Úvod
Obsah
Antoch Jaromír: Klasifikace a regresní stromy
Běláček Jaromír: Jack-knifeování koeficientů asociace II
Beneš Viktor: Odhady hustoty pravděpodobnosti useknutého rozdělení
Hanousek Jan: Robustní odhady bayesovského typu
Havránek Tomáš: Expertní systémy a statistika
Horáková Marta: Smíšené interakční modely
Hušková Marie: Detekce změny regrese a detekce změny rozdělení
Janžura Martin: Logaritmicko lineární modely pro posloupnosti závislých dat
Jarušková Daniela: Porovnávání síly různých testů periodicity
Jurečková Jana: Konzistence M-odhadů
Klaschka Jan: O zákonu počáteční hodnoty
Lachout Petr: Kritérium těsnosti procesů
Lánská Víra: Analýza přežívání, Coxův model
Militký Jiří: Využití systému g-h rozdělení při analýze dat
Otáhal Antonín: Odhady parametrů pro vektorové Gauss-Markovova náhodné pole
Šebesta Václav a Kočková Světlana: Prekompilátor jazyka Fortran pro maticové operace
Tvrdík Josef a Vaňha Jiří: Program pro analýzu relativního přežití
Volaufová Júlia, Witkovský Viktor a Bognárová Marta: Konfidenčné oblasti parametra strednej hodnoty v zmiešanom lineárnom poli
Volf Petr: Odhady pro neparametrický regresní model Coxova typu
Zaydlar Karel, Tvrdík Josef a Ettlerová Eva: Insta – Interaktivní statistická analýza dat
Žváček Jiří a Řezanková Hana: Statistické programovací jazyky
Zdeňek Fabián: Bedna – píseň
Poslední strana

ROBUST 90

Úvod
Obsah
Albrecht Vladimír : O dvou metrikách v prostoru stacionárních náhodných procesů
Anděl Jiří : Nezáporné časové řady
Antoch Jaromír : Několik poznámek o generování pseudonáhodných čísel z R(0,1)
Běláček Jaromír : Hybridní logaritmicko-lineární modely (aplikace na migrační data)
Čečetka Karel : The statistical relations in pharmacokinetics
Hanousek Jan : Robustnost a bayesovská statistika I
Havránek Tomáš : O výpočetních aspektech vyhledávání modelů
Horáková Marta : Grafové smíšené interakční modely a vyhledávání modelu
Hušková Marie : Poznámka k plánování experimentů
Charamza Pavel : Software for stochastic approximation
Janžura Martin : O jednom pravděpodobnostním algoritmu pro optimalizační úlohy
Jarušková Daniela : Vyhledávání změn v průtokových řadách
Klaschka Jan : Jak nehodnotit změnu stavu
Kubáček Lubomír : lineárne modely s podmienkami
Lachout Petr : Empirický proces
Linka Aleš : Asymptotické rozvoje rizikové a bayesovské rizikové funkce odhadů spolehlivosti
Machek Pavel : Robust analysis of multidimensional geochemical data
Malý Marek : K-krokové verze studentizovaných M-odhadů
Otáhal Antonín : Odhad tlaku v Isingově modelu
Pázman Andrej : Navrhovanie optimálnych lineárnych a nelineárnych experimentov
Reitschlägerová Věra : Matematický model renální clearence
Špitálský Jan a Vošvrda Miloslav : Statistical analysis by stadia-FC
Tichavský Petr : Odhad skrytých periodicit metodami autoregresního modelování
Tvrdík Josef : Statistické programy a jejich ućivatelé
Víšek Jan Ámos : What is adaptivity regresion analysis intended for?
Volaufová Júlia a Witkovský Viktor: Statistické vlastnosti MM©, odhady variančných komponentov v zmiešanom lineárnom modeli
Whittaker Joe : Graphical models and modelling
Žváček Jiří a Řezanková Hana: ESTAT, estetické programovací prostředí v Turbo Pascalu
Zévěr

ROBUST 92

Úvod
Obsah
Klaschka Jan: Píseň o BMDP
Antoch Jaromír: Jankovy tabulky – revisited
Běláček Jaromír : O statistickém vyhodnocení regionálních demografických ukazatelů
Budíková Marie : Aplikace robustní v·ćené lokální regrese na teplotní časové řady
Dubrovský Martin : Předpověď pravděpodobnosti výskytu meteorologických jevů
Feistauerová Jaroslava: Testování složené hypotézy o entropii
Fidler Václav : Měření shody binárních pozorování
Hanousek Jan, Charamza Pavel, Malý Marek a Zvara Karel: FamStat – Statistická nadstavba systému Famulus
Hurt Jan : On statistical methods for survival data analysis
Janžura Martin : Odhad parametrů v pravděpodobnostních modelech velkých systémů
Jarušková Daniela : Vyhledávání změn rozptýlenosti
Klaschka Jan : Divoký sen o měření
Kovanic Pavel a Volf Petr : Robustní identifkace životnostního modelu
Křivý Ivan : Steinerův přístup k robustní regresi
Linka Aleš : Asymptotické rozvoje rizikových funkcí odhadů spolehlivosti
Michálek Jaroslav : Minimaxové odhady v modelu lineární regrese
Militký Jiří : Nelineární regrese a tvorba matematických modelů
Procházka Bohumír : Useknuté odhady v modelu nelineární regrese
Studený Milan: Popis struktur podmíněné stochastické nezávislosti pomocí formulí součinového typu
Štulajter František: Nelineárna regresia a odhady parametrov kovariančných funkcií
Tůma Miroslav : Vliv počítačové architektury na numerické výpočty ve statistice
Tvrdík Josef : Obtíže ućivatelů statistických programů – nutnost nebo zbytečnost?
Vajda Igor : Conditions for consistency of minimum contrast estimators and M-estimators
Veselý Petr : Spolehlivost systémů se spočetně mnoha prvky
Volaufová Júlia : Odhad variančných komponentov v modeli rastových kriviek s podmienkou
Volf Petr : Regresní modely v analýze přežívání
Witkovský Viktor a Bognárová Marta: Porovnanie dvoch testov kovarianénej štruktúry v multivariačnom modeli
Zvara Karel : Křivost v nelineární regresi BMDP
Poslední strana

ROBUST 94

Úvod
Obsah
Antoch Jaromír : O Dorfmanově skupinovém testování
Budíková Marie a Horová Ivana : Různé přístupy k jádrovému odhadu regresní funkce
Horálek Vratislav: Jak zlepšit výuku matematické statistiky a pravděpodobnosti z hlediska potřeb technické praxe
Janžura Martin a Otáhal Antonín : Náhodná pole a jejich aplikace
Keprta Stanislav : Nebinární klasifikační stromy
Kroupa Roman : Analýza rozptylu v datech s opakovanými měřeními
Křivý Ivan : Algoritmy řízeného náhodného výběru v regresní analýze
Lachout Petr : Eficientní odhady a kompenzátor zobecněného bodového procesu
Linka Aleš a Brzezina Miroslav: Výpočet bayesovského rizika
Malý Marek : EGRET – statistický software pro epidemiologii
Michálek Jaroslav : Jádrové odhady – základní vlastnosti a optimýání výběr parametrů odhadu
Militký Jiří : Tvorba modelů v jazyce S Plus
Procházka Bohumír : Odhady kvantilů v lékařských aplikacích – Regresní modely
Rublík František : Hodges-Lehmannovská optimálnosť testov pomerom vierohodností
Řezanková Hana a Žváček Jiří : Tabulkové procesory a statistika
Tvrdík Josef : Odhad regresních parametrů metodou řízeného náhodného výběru
Veselý Vítězslav : Jédrové odhady – implementace, ilustrativní příklady, aplikace
Víšek Jan Ámos : High robustness and an illusion of „Truth“
Volaufová Júlia : Najlepší empirický lineérny prediktor a odhad jeho strednej kvadratickej chyby
Volf Petr : Odhadování a testování v regresních modelech pro ćivotnost
Vondrák Ivo : Object-oriented implementation of neural networks
Witkovský Viktor: Minimaxné odhady variančných komponentov s neúplnými eliptickými ohraničeniami
Zelinka Jiří : Jádrové odhady hustoty náhodného vektoru
Zvara Karel : Koeficient determinace v regresi s chybami obou proměnných
Poslední strana

ROBUST 96

Úvod
Obsah
Cipra Tomáš : Some modifcations of recursive time series methods
Coufal Jan : Abstraktní pojem čísla a měření v historii aneb máte u někoho vroubek?
Dohnal Gejza: Matematické modely proliferace a diferenciace v buněčných populacích
Fabián Zdeněk : Geometrické momenty
Húsek Dušan, Řezanková Hana : Organizace dat pro jejich analýzu
Janžura Martin : Aproximace aposteriorních distribucí
Jarušková Daniela : Vznik lineárního spojitého trendu
Klaschka Jan a Antoch Jaromír : Jak rychle pěstovat stromy
Křivý Ivan : LISP-STAT: Prostředí pro statistické výpočty a grafiku
Kunderová Pavla : Jeden multivaričtní lineární model s rušivými parametry
Lachout Petr : Součty řad, zákony velkých čísel a centrální limitní věty – přehled
Linka Aleš : Poznámka k výpočtu bayesovského rizika
Pavlicová Martina : Výzkum návštěvníků vinohradského pavilonu aneb statistika v praxi
Pázman Andrej : Navrhovanie optimálnych nelineárnych regresných experimentov
Picek Jan : Testy zaloćené na regresních pořadových skórech
Svatoš Jan : M-odhady za předpokladu neregulární hustoty
Tomášek Ladislav : Vliv věkové stratifkace na odhady v kohortových studiích
Tvrdík Josef a Křivý Ivan : Evoluční algoritmy a jejich aplikace v nelineární regresi
Veselý Petr : Skoro jisté jevy v obecném smyslu
Veselý Vítězslav : Wavelety a jejich poućití při fltraci dat
Volf Petr : Bayesovský odhad parametrů modelu metodami MCMC s aplikací
Witkovský Viktor : Odhady parametrov v modeli s autoregresnými chybami
Zichová Jitka : Metody odhadu parametrů v nezáporných časových řadách
Poslední stránka

ROBUST 98

Úvod
Obsah
Antoch Jaromír, Hušková Marie a Jarušková Daniela: Change point problem po deseti letech
Beneš Viktor : Stereologie a výběr
Bukač Josef : Dimenze prostoru polynomů při exponenciální regresi
Hlubinka Daniel : Metody pro prokládání křivek
Janžura Martin : Odhady parametrů u gaussovských náhodných polí
Jarošová Eva a Reif Jiří : ANOVA (její robustnost a síla)
Keprta Stanislav : Sample path behaviour of Wiener and Cauchy processes
Kulich Michal : Model aditivního risika s chybami v prediktorech
Kunderová Pavla : O jednom mnohorozměrném lineárním modelu s rušivými parametry
Michálek Jiří : Odhady s minimální vzdáleností pro gaussovské procesy
Picek Jan a Jurečková Jana : Detekce závislosti v časových řadách
Saxl Ivan : Analýza náhodných bodových vzdáleností a Voronocovy teselace
Svatoš Jan : Poznámky k chování M – odhadů regresních parametrů za neobvyklých hustot
Tvrdík Josef : Logistická regrese a vyhledávání modelů
Víšek Jan Ámos : Robust instruments
Víšek Tomáš : L1 procedures for change point problem
Vlček Karel : O robustnosti kritéria pro vyřazení regresoru
Volf Petr a Linka Aleš : O podstatě a aplikacích MCMC metod
Poslední strana

ROBUST 2000

Úvod
Obsah
Bodlák Karel, Poníćil Petr a Saxl Ivan : Markov point process: 3D Voronoi tessellations
Brabec Marek : Modelování růstových křivek
Budíková Marie : Aplikace shlukové analazy v ekologii
Dostál Petr A note on convergence of local martingales:
Fabián Zdeněk MM-odhady:
Fialová Alena : Odhad parametru chvostů distribuční funkce
Forbelská Marie : Neparametrická diskriminační analýza
Franěk Petr : Adaptivní přístup v Kalmanově fltru
Friesl Michal : Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik
Hlubinka Daniel : Implicitní defnice podmíněné pravděpodobnosti
Janečková Hana : RCA(1) model with heteroscedasticity
Janžura Martin a Vrbenský Karel : Test existence vnějšího pole v Isingově modelu
Jarušková Daniela : Odhad bodu vzniku kvadratického trendu
Kárník Igor a Lipoldová Marie : Využití dvourozměrného přímého aglomerativního shlukování
Koblížková Lenka : Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití
Komárek Arnošt: Matematika mezi paragrafy aneb něco málo o diskriminaci
Kulich Michal : Asymptotické testy hypotéz v modelech s rušivými parametry
Kunderová Pavla : Konfidenční a prahové elipsoidy v deformačních měřeních
Lachout Petr: Proces odhadování parametrů modelu
Linka Aleš a Volf Petr : Statistické metody pro hodnocení homogenity textilních materiálů
Malý Marek : Dotazníky o kvalitě života
Marek Tomáš : O odhadu parametrů v jednoduchém nelineárním modelu klouzavých součtů
Michálek Jaroslav : Dvě poznámky o metodě kriging
Mišík Ladislav, Tvrdík Josef a Křivý Ivan : On convergence of a class of stochastic algorithms
Orsáková Martina : Regression models for longitudinal data
Picek Jan a Jurečková Jana : A class of tests on the tail index extreme regression quantiles
Prášková Zuzana : Metoda subsampling a její aplikace v časových řadách
Půlpán Zdeněk : : Baeysův princip
Riečan Beloslav : : Entropy of fuzzy dynamical systems
Rotkovský Martin : Srovnání aproximačních metod v teorii rizika
Řezanková Hana a Húsek Dušan: Klasifikace v programových systémech pro analýzu dat
Savický Petr, Klaschka Jan a Antoch Jaromír: Optimální klasifikační stromy
Saxl Ivan : Shapes of random closed sets
Stehlík Milan : On some exact densities in an exponential family
Veselý Vítězslav : Kernel frame smoothing operators
Víšek Jan Ámos : Regression with high breakdown point
Volf Petr : Statistical models and analysis of cumulated damage processes
Witkovský Viktor : Výpočet niektorých exaktných rozdelení pomocou charakteristických funkcií
Zelinka Jiří a Horová Ivana : Jádrové odhady derivace regresní funkce
Zvara Petr : Some notes concerning prediction in AR processes
Závěr

ROBUST 2002

Úvod
Obsah
BETINEC Martin: O spolehlivosti vývojových stromů
BRABEC M., MALÝ M., PROCHÁZKA B., ROTH Z., TOMÁŠEK L.: Aktuální témata současné biostatistiky
BRZEZINA Miroslav, MILITKÝ Jiří: Complex characterization of textile surface pro.le
ČAPEK Václav: M-smoothers and bootstrap .
ČÍŽEK Pavel: Nonlinear least trimmed squares
DOHNAL Gejza, MECA Martin: Aproximace obecných systémů hromadné obsluhy pomocí EM algoritmu
FABIÁN Zdeník: Informace ve výběru z rozdělení
FAJFROVÁ Lucie: Invariantní rozdílení částicových systémů
FRIESL Michal, REIF Jiří: Pitmanovo porovnání odhadů .
HÁJEK Jiří: On bootstrap in non-negative AR(1) process .
HÁJEK Petr: Metoda GUHA – současný stav .
HENCLOVÁ Alena: Arbitrage opportunity and martingale pricing measures
HLUBINKA Daniel: O kvantilech ve více rozměrech
HÚSEK Dušan, FROLOV Alexander A., ŘEZANKOVÁ Hana, SNÁŠEL Václav: Faktorová analýza binárních proměnných pomocí neuronové sítí Hopfeldova typu .
JANÁČEK Jiří: Analýza obrazů s Gaussovským šumem
JANŽURA Martin, NIELSEN Jan: Metoda segmentace v „change–point“ problému .
KOBLÍŽKOVÁ Lenka: Rank tests for a change in censored data .
KOMÁREK Arnošt, VERBEKE Geert: On a fitting of a linear mixed model with a finite normal mixture random-effects distribution
KRAUT Radim, NEVŘIVA Pavel, JARUŠKOVÁ Daniela: Predikce v časových řadách spotřeb elektrické energie .
LACHOUT Petr: Diferencovatelnost a mírová diferencovatelnost funkce
LINKA Aleš, VOLF Petr: Statistical regression method of shape analysis, with application classification of cross-sections of carbon fibers
MAREŠ Milan: Algebraické vlastnosti fuzzy veličin .
MAŠÍČEK Libor: Konzistence odhadu LWS pro parametr polohy .
MICHÁLEK Jiří: Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
SAVICKÝ Petr, KLASCHKA Jan: Lesk a bída optimálních stromů .
SAXL I., PONÍŽIL P.: Classification of 3D tessellations
STŘÍŽ Pavel: Aplikace umílých neuronových sítí v karetní hře bridž
STUDENÝ Milan: O použití řetízcových grafů pro popis struktur podmíníné nezávislosti
TROJAN Filip: Využití statistických metod v bankovnictví
TVRDÍK Josef: Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace
VOLF Petr: Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných souétů

ROBUST 2004

Obsah sborníku v pdf s odkazy na jednotlivé články.
Celý sborník

ROBUST 2006

Program konference
Přehled posterů
Sborník příspěvků
Seznam účastníků

ROBUST 1980-1990

Výběr příspěvků letních a zimních škol
Úvod
Obsah
Antoch Jaromír: Neparametrické odhady hustot a regresních křivek
Bendlová Kamila: Analysing artificial data by the GUHA method
Cipra Tomáš: Moderní přístup k analýze časových řad založený na Boxově Jenkinsově metodologii
Havránek Tomáš: Popis a výběr modelů v mnohorozměrných kontingenčních tabulkách
Hušková Marie:Detekce strukturálních změn
Jílek Miloš: Statistické toleranční meze pro normální rozdělení a jejich robustnost
Jurečková Jana: Několik poznámek ke konzistenci M-odhadů
Klaschka Jan: O jedné dosti obecné a velmi účinné metodě statistické metodě důkazu (čehokoliv)
Klaschka Jan: O zákonu počáteční hodnoty
Lánská Věra: Analýza přežívání, Coxův model
Machek Josef: Analýza experimentů s kvalitativní odpovědí
Pokorný Dan: Kontingenční paradoxy
Pokorný Dan: Studium závislosti v kontingenčních tabulkách
Tomášek Ladislav: Odhad řádu autoregresního modelu
Vopěnka Petr, Pokorný Dan a Šimek Jiří: Metafora o výzkumu multifaktoriálních podmíněných chorob
Zvára Karel: Identifikace odlehlých pozorování v lineární regresi
Závěr