Redakční rada

Redakční radu časopisu jmenuje výbor České statistické společnosti.
Současná redakční rada pracuje ve složení:

šéfredaktor:

  • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., ČVUT Praha,

členové:

  • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., MFF UK Praha,
  • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., VUT Brno,
  • RNDr. Marek Malý, CSc., SZÚ, AV ČR, Praha,
  • doc. RNDr. Jiří Michálek, CSc., ÚTIA AV ČR, Praha,
  • prof. Ing. Jiří Militký, CSc., TU Liberec,
  • doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave,
  • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., PřF UP Olomouc.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. Autoři mu mohou své příspěvky posílat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.
Technickým redaktorem je Ing. Pavel Stříž, Ph.D.

Redakční rada zajišťuje recenzní řízení, ze kterého vzejdou dva nezávislé posudky. O výsledku recenzního řízení jsou autoři informováni a posudky jsou jim předány s případnou žádostí o další úpravu textu.