Publikační etika Informačního bulletinu České statistické společnosti – ke stažení: zde
Jednou z hlavních priorit a odpovědností redakce Informačního bulletinu České statistické společnosti (dále IB) je prevence a předcházení jakýmkoliv nezákonným a neetickým praktikám. Plagiátorství není v žádném případě tolerováno. Autoři již zasláním svého rukopisu potvrzují, že se jedná o jejich originální článek. Níže uvedená pravidla jsou závazná pro všechny strany participující na publikování časopisu Informační bulletin České statistické společnosti.
Povinnosti a odpovědnost autorů:

 • Připraví článek dle Pokynů pro autory na webových stránkách ČStS.
 • Zasláním článku do redakce IB potvrzují, že
  • článek dosud nebyl nikde publikován,
  • článek není v době zaslání ve stavu posuzování k publikaci v jiném periodiku,
  • článek je originální prací autora/autorů, převzaté výsledky jsou správně citovány,
  • v případě, že je autorů více, je korespondující autor zodpovědný za uvedení všech spoluautorů a za jejich souhlas se spoluautorstvím a se zveřejněním článku,
  • výzkum byl prováděn při respektování etických standardů běžných v dané oblasti,
  • při sběru dat a publikování výsledků je zajištěna ochrana důvěrnosti individuálních údajů.
 • Upraví článek dle připomínek recenzentů, případně podají prostřednictvím redakce recenzentům vysvětlení, proč jejich připomínky neakceptují.

Povinnosti a odpovědnost redakce IB:

 • Zajistí zpracování dvou nezávislých recenzních posudků. Redakce má možnost vrátit článek autorům bez recenzního řízení, pokud je důvodné podezření, že autoři nerespektovali Pokyny autorům či Publikační etiku IB. V tomto případě redakce podá autorům vysvětlení, proč byl článek odmítnut bez recenzního řízení. Autoři mají možnost podat redakci vysvětlení a článek znovu zaslat k posouzení.
 • Zprostředkovává komunikaci mezi recenzenty a autory.
 • Zajišťuje anonymitu recenzentů.
 • Rozhoduje o přijetí článku k publikaci.
 • Rozhoduje o obsahu jednotlivých čísel IB.

Povinnosti a odpovědnost recenzentů:

 • Nakládají s rukopisem jako s důvěrným dokumentem.
 • Vypracují nestranný recenzní posudek dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud nestrannosti z nějakého důvodu nejsou schopni, recenzi odmítnou.
 • Recenzi mohou vypracovat v podobě doporučeného Formuláře recenzenta.