Pravidla pro poskytování příspěvků na účast na konferencích z prostředků České statistické společnosti

 1. Česká statistická společnost má podle čl. 2 svých stanov podporovat rozvoj statistiky mj. podněcováním a podporou vědecké činnosti. Jednou z konkrétních podob této podpory je finanční příspěvek na účast na odborných akcích. Je poskytován zejména mladým statistikům, kterým má usnadnit účast na mezinárodní konferenci či sympoziu se statistickou tématikou, výjimečně i na delším studijním pobytu.
 2. Maximální výše částky, která může být výborem Společnosti v příslušném roce uvolněna na tyto účely, se plně řídí finančními možnostmi Společnosti.
 3. Žádosti o příspěvek je potřeba doručit vědecké tajemnici Společnosti do 31. března běžného roku; výbor pak všechny došlé žádosti posoudí a rozhodne o přidělení dotace jednomu či více žadatelům. V případě, že použitelné prostředky nebudou vyčerpány, budou další žádosti posuzovány vždy na nejbližší schůzi výboru následující po jejich doručení. Všichni žadatelé budou o výsledku vyrozuměni.
 4. Při rozhodování přihlíží výbor zejména k věku žadatele, odbornému zaměření akce a způsobu účasti na akci (aktivní – např. referát, poster; pasivní). Náležitosti potřebné k žádosti o příspěvek:
  1. žadatel musí být členem České statistické společnosti alespoň 1 rok,
  2. žadatel dodá spolu s žádostí v písemné podobě tyto materiály:
   • abstrakt příspěvku na konferenci,
   • informace o konferenci a celkových nákladech akce,
   • podrobnější rozpis, jaký podíl celkových nákladů má být hrazen příspěvkem a k čemu budou získané finanční prostředky použity,
   • seznam dalších institucí, od kterých žádal finanční podporu (sponzorský dar), včetně výše získaných prostředků,
   • bankovní spojení pro převod finančních prostředků (příp. návrh jiného technického řešení využití získaných prostředků).

   Neúplné žádosti nebudou brány v úvahu.

 5. Žadatel se zaváže, že o výsledku akce bude Společnost adekvátní formou informovat (publikováním sdělení v Informačním bulletinu Společnosti) a zašle odborný článek do Informačního bulletinu České statistické společnosti.