Členové výboru se představují

Jaromír Antoch

Současné působiště:
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Web: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2001-2007

Marie Budíková

Současné působiště:
Masarykova univerzita (Brno)
Přírodovědecká fakulta
Ústav matematiky a statistiky

Vyučuje: Pravděpodobnost a statistika pro studenty učitelství,
aplikovaná statistika pro studenty nematematických oborů.

Výzkum: Aplikace statistických metod v oblasti klimatologie, hydrologie, veterinární a humánní medicíny.

Vzdělání:
V r. 1980 absolvovala studijní obor Odborná matematika na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita),
v r. 1981 získala titul RNDr. na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v oboru Pravděpodobnost a statistika,
v r. 1996 obhájila disertační práci Regresní analýza trendu klimatologických časových řad a získala titul Dr. na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky.

Web: https://www.muni.cz/lide/328-marie-budikova

Členství v ČStS: členka výboru od roku 2001

Gejza Dohnal

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní, ústav technické matematiky,
Centrum pokročilých leteckých technologií ČVUT v Praze

Web: https://gejza.nipax.cz/

Vyučuje: Pravděpodobnostní metody ve strojírenství, plánování experimentů, statistickou kontrolu kvality

Výzkum: Statistické monitorování procesů, stabilita nelineárních systémů, detekce změny a poruchových stavů

Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1978 RNDr., 1985 CSc.)
od 2011 profesor řízení strojů a procesů na ČVUT v Praze

Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2007-2013

Jakub Fischer

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky

Web: https://fis.vse.cz/fakulta/vedeni-fakulty/jakub-fischer/

Vyučuje: hospodářskou a sociální statistiku v českých i anglických programech; garantuje program Economic Data Analysis s mezinárodní akreditací European Master in Official Statistics udělenou EUROSTATem

Výzkum: statistické zachycení a modelování socioekonomických procesů na odvětvové, regionální i národohospodářské úrovni; lidský kapitál v širších souvislostech (včetně přesahů do jiných disciplín – např. odhad potřebného počtu všeobecných sester)

Vzdělání: na FIS VŠE v roce 2001 vystudoval Statistické a pojistné inženýrství (Ing.), v oboru Statistika pak tamtéž získal Ph.D. (2005) a následně se habilitoval (2008). V roce 2018 byl na návrh Masarykovy univerzity jmenován profesorem pro obor Hospodářská politika

Členství v ČStS: člen výboru od roku 2019

Kateřina Helisová

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra matematiky

Web: https://math.fel.cvut.cz/en/people/heliskat/

Vyučuje: pravděpodobnost, statistiku a matematiku pro ekonomiku.

Výzkum: stochastická geometrie a prostorová statistika se zaměřením na náhodné množiny – modelování, simulace, metody rozlišování, klasifikace a aplikace.

Vzdělání:
2005 Mgr. v oboru Finanční a pojistná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy,
2009 Ph.D. v oboru Pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy,
2017 habilitace v oboru Aplikovaná matematika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Členství v ČStS: členka výboru od roku 2021

Tomáš Hlavsa

Současné působiště:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra statistiky
a
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Web: http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1071&mp=person.info&idClovek=4385

Vyučuje: Základní kurzy statistiky, statistické metody využívané v data miningu v českých a anglických studijních programech

Výzkum: Aplikovaný výzkum v oblasti analýzy ekonomiky zemědělských podniků; odhad životaschopnosti farem a její statistické modelování

Vzdělání:
2005 Ing. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, program Ekonomika a Management
2010 Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, program Kvantitativní metody v ekonomice

Členství v ČStS: člen výboru od roku 2021

Zuzana Hübnerová

Současné působiště:
Ústav matematiky
Vysoké učení technické v Brně
Odbor statistiky a optimalizace

Web: https://www.vut.cz/lide/zuzana-hubnerova-58630

Vyučuje:
Matematickou statistiku, stochastické procesy pro studenty matematického inženýrství
Základní kurz statistiky pro studenty strojních oborů

Výzkum: aplikace statistických metod v leteckém průmyslu, životním prostředí, ekonomii, medicíně, vzdělávání
teoretický: zobecněné lineární modely, extremální rozdělení

Vzdělání:
2002 Mgr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, obor Aplikovaná matematika, program Matematika a Ekonomie
2006 Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, obor Pravděpodobnost a Statistika
2014 habilitace Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Aplikovaná matematika

Členství v ČStS: členka výboru od roku 2023

Martina Litschmannová

Současné působiště:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky

Web: https://k470.vsb.cz/litschmannova/

Členství v ČStS: členka výboru od roku 2013

Tomáš Löster

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Web: https://kstp.vse.cz/o-katedre/clenove-katedry/tomas-loster/

Vyučuje: statistické metody, statistické výpočetní prostředí, statistika v ruštině

Výzkum: shluková analýza a vícerozměrné metody

Vzdělání:
2002 – 2004 VŠE v Praze, obor Statisticko-pojistné inženýrství (Ing.),
2004 – 2011 VŠE v Praze, doktorské studium v oboru Statistika (Ph.D.).

Členství v ČStS: člen výboru od roku 2007

Jan Picek

Současné působiště:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra aplikované matematiky

Web: https://kap.fp.tul.cz/department/members/userprofile/jan_picek

Vyučuje: základní kurzy statistiky a pravděpodobnosti, statistiku pro společenské vědy, průzkum trhu, kurzy analýzy dat a statistiky pro doktorandy

Výzkum:
teoretický: neparametrické a robustní postupy v lineární regresi, teorie extrémních hodnot
aplikovaný: aplikace statistických metod v klimatologii a pedagogickém výzkumu

Vzdělání:
1989 RNDr. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1997 CSc. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v ČStS: od roku 1991, člen výboru od roku 2007

Ondřej Vencálek

Současné působiště:
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Web: https://kma.upol.cz/vizitka/vencalek/

Vyučuje: základy statistické analýzy dat, základní kurz statistiky, biometrii, statistickou kontrolu kvality, časové řady, výběrová šetření

Výzkum: teoretický: hloubka dat a její aplikace v klasifikaci, aplikovaný: výzkum nádorů hlavy a krku a jejich asociace s HPV, další medicínské aplikace

Vzdělání:
2007 Mgr. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2011 Ph.D Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v ČStS: předseda ČStS od roku 2019

Ondřej Vozár

Současné působiště:
Český statistický úřad v Praze
a
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Vyučuje: teorie výběrových šetření, úvodní partie pravděpodobnosti, statistiky a časových řad, základní kurz statistiky

Vzdělání:
Ing. – statistické a pojistné inženýrství (2003, VŠE Praha)

Členství v ČStS: člen výboru od roku 2013

Marta Žambochová

Současné působiště:
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky

Web: https://www.fse.ujep.cz/cs/kmi-zambochova-marta/

Vyučuje: ekonometrii, statistiku a kvantitativní metody v ekonomii a managementu, statistickou analýzu dat a rozhodování

Členství v ČStS: členka výboru od roku 2013