V roce 2005 byla vytvořena skupina šesti národních statistických společností, kam kromě České republiky patří Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, a Slovensko a Slovinsko (s kolegy z Polska se nepodařilo v této fázi navázat spolupráci). Od roku 2005 se každoročně konají jednání národních statistických společností uvedených států, a to prostřednictvím jejich představitelů: předsedů a místopředsedů, případně dalších členů výborů.

První zasedání iniciovali představitelé Maďarské statistické společnosti. Konalo se v roce 2005 v Budapešti, viz [1]. Představitelé statistických společností se shodli na tom, že mají velmi podobné nejen hlavní cíle, ale také problémy. Na setkání byla zahájena diskuze o problematice statistické etiky, která pokračovala i v dalších letech. Na závěr jednání byla šesti zástupci podepsána Dohoda o spolupráci.

Druhé zasedání se konalo v roce 2006 v Bratislavě, viz [2]. Pracovní část se sestávala z tří hlavních bodů, kterými byly informace o budoucích činnostech statistických společností, představení návrhu etického kodexu zástupci maďarské společnosti a diskuze. Byla diskutována varianta vytvoření jednotného etického kodexu pro statistickou činnost pro všechny zúčastněné země. Byla však dána přednost vytvoření národních etických kodexů.

Třetí setkání se uskutečnilo v Ljubljani a čtvrté v Praze, viz [3] a [4]. Na pražské zasedání, jehož téma mělo název Current Trends in Statistics in V6 Region (zvanou přednášku přednesl prof. J. Antoch z MFF Univerzity Karlovy, předseda ČStS v letech 2003–2007), navázala mezinárodní studentská konference o matematické statistice a pravděpodobnosti.

Páté zasedání bylo zorganizováno v roce 2009 v Bukurešti u příležitosti 150. výročí Národního statistického institutu (statistický úřad Rumunska, zkratka INS), viz [5]. Hlavní téma setkání bylo nazváno How to face the crisis from the official statistics perspectives a úvodní přednášku přednesl dr. A. Radocea (prezident INS v letech 1992–1997).

Organizace šestého setkání připadla na Rakouskou statistickou společnost. Zasedání se konalo ve Vídni, viz [6]. Byly diskutovány otázky týkající se sdružení národních statistických společností z celé Evropy, které byly projednávány stejný rok v Paříži. Dalšími body programu byla možnost založení společné webové stránky V6 a vydávání společného periodika.

Po šesti letech úspěšných jednání se ujaly statistické společnosti přípravy zasedání ve stejném pořadí. Nové kolo setkávání představitelů společností bylo zahájeno v roce 2011 v maďarském Visegrádu, viz [7]. Schůzka byla spojena s konferencí organizovanou Maďarským statistickým úřadem a Eurostatem při příležitosti ukončení maďarského předsednictví v Evropské unii. Hlavním tématem bylo zvýšení reputace statistiky ve společnosti. Byla sepsána deklarace za zvýšení nezávislosti statistiky na politických a komerčních vlivech.

V roce 2012 na již zavedenou tradici navázala SŠDS a zorganizovala zasedání v Bratislavě, viz [8] a Zpráva v angličtině. V rámci diskuze byly v souvislosti s připravovanou revizí evropské statistické legislativy projednávány aktuální otázky evropského statistického systému. Zúčastněné společnosti potvrdily důležitost otázky profesionální nezávislosti oficiální statistiky, která byla nastolena na minulém jednání. Shodly se na tom, že podporují princip profesionální nezávislosti a koordinační úlohu národních statistických úřadů v národních statistických systémech. K této problematice bylo zformulováno a podepsáno společné prohlášení.

Jednání pokračovala v roce 2013 v Lublani za podpory Statistického úřadu Slovinské republiky. Výsledkem zasedání byl podpis společného prohlášení, zaměřeného především na potřebu intenzivnější výměny informací mezi statistickými společnostmi V6, zejména o konání národních statistických konferencí a dalších akcí, příslib zorganizovat alespoň jednu virtuální konferenci pro statistické společnosti V6 a na zvýšení úsilí při získání mladých statistiků pro aktivní členství, viz Zpráva ze zasedání.

V roce 2014 se jednání konalo v Praze za podpory Českého statistického úřadu. Šlo o již 10. zasedání, které se konalo 10. října. Zúčastnila se ho i místopředsedkyně Polské statistické společnosti. Podrobněji viz [9].

Rok 2015 přinesl změnu v pořadí pořádajících společností – účastníci se sešli ve Vídni, kde opět byla zastoupena i Polská statistická společnost. Následovala jednání o rozšíření skupiny V6 na skupinu V7, v níž by bylo zahrnuto i Polsko.

V roce 2016 se v Bukurešti již konalo setkání skupiny V7. Druhé setkání skupiny V7 se konalo v roce 2017 v Bratislavě. V roce 2018 se jednání uskutečnilo ve Varšavě, kdy bylo součástí oslav 100 let polské statistiky (statistického úřadu) a 2. kongresu polské statistiky. V roce 2019 hostila setkání zastupitelů zemí V7 slovinská Lublaň.

Kromě pravidelných každoročních setkání se představitelé národních statistických společností V6 setkávají také při jiných příležitostech. Těmi jsou například akce mezinárodních statistických společností, především světové kongresy Mezinárodního statistického institutu (ISI), které se konají každý lichý rok. V rámci nich jsou organizovány jednak tématicky zaměřené konferenční sekce, jednak schůzky představitelů národních statistických společností z celého světa. Kromě toho jsou nyní všechny společnosti V7 členy Federace evropských národních statistických společností FENStatS.

[1] DOHNAL, G. 2005. Setkání zástupců národních statistických společností, Budapešť, 23. září 2005. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 16, č. 3, 2005, s. 2–7.
URL
[2] ŘEZANKOVÁ, H. 2006. Setkání zástupců národních statistických společností. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 17, č. 2–3, 2006, s. 46–47.
URL
[3] DOHNAL, G. 2007. Third Meeting of National Statistical Societies. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 18, č. 4, 2007, s. 22.
URL
[4] DOHNAL, G. A KOL. 2008. Čtvrté setkání vrcholných zástupců národních statistických společností. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 19, č. 4, 2008, s. 1.
URL
[5] ŘEZANKOVÁ, H. 2010. Setkání zástupců národních statistických společností V6. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 21, č. 1, 2010, s. 29–31.
URL
[6] DOHNAL, G. 2011. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2010. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 22, č. 1, 2011, s. 1–4.
URL
[7] DOHNAL, G. 2012. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2011. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 23, č. 1, 2012, s. 1–3.
URL
[8] MACH, P. 2012. Stretnutie štatistických spoločností v Bratislave. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 23, č. 3, 2012, s. 99–100.
URL
[9] ŘEZANKOVÁ, H., MALÝ, M. 2014. Zasedání představitelů národních statistických společností V6 v Praze. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 25, č. 4, 2014, s. 30–31.
URL