The International Statistical Institute (ISI)

Od počátku existence ČStS se její členové zaměřovali na zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací, zejména odborných sekcí (společností) ISI, více zde. V roce 2007 hodnotil zastoupení České republiky v sekcích ISI Ing. J Češka v článku [1]. Z článku lze vyčíst, že nejvíce byla ČR zastoupena v Bernoulliho společnosti pro matematickou statistiku a pravděpodobnost (28 členů), za kterou následovala sekce International Association for Statistical Computing (IASC) pro výpočetní statistiku (17 členů). Dále 10 statistiků bylo přímo členy ISI, dva statistikové členy sekce pro oficiální statistiku IAOS, jeden člen sekce pro statistické vzdělávání IASE a jeden člen asociace statistiků zabývajících se výběrovými zjišťováními – IASS. Nešlo však jen o pasivní členství. Čeští statistikové se zapojují také do činností výborů. Jako členka IASC mám informace především o této společnosti. Z nejvýznamnějších aktivit lze uvést, že v letech 2007–2009 byl prezidentem této společnosti prof. J. Antoch a že RNDr. J. Klaschka byl členem výboru pro období 2011–2015. Někteří členové ČStS byli a jsou také členy výboru Evropské regionální sekce IASC, v současné době je to doc. Z. Hlávka pro období 2012–2016 (osobně jsem byla členkou v letech 2000–2004, ale přede mnou i po mně byli další). Tato sekce pořádá každý druhý rok (sudý) konferenci COMPSTAT. Činnost regionální sekce v letech 1981–2006 zachycuje článek [2].

Také zapojení do Bernoulliho společnosti (BS), viz http://www.bernoulli-society.org, je ze strany českých statistiků velmi aktivní. V roce 2002 ÚTIA AV ČR, MFF UK a FIS VŠE zorganizovaly konferenci EMS (European Meetings of Statisticians), kterou pravidelně pořádá Evropský regionální výbor BS (v Praze se už jednou předtím konala, a to v r. 1974). Již 24. ročník evropského setkání statistiků se konal spolu s 14. Pražskou konferencí o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, podrobněji viz [3].

V roce 2004 se čeští statistikové zasloužili také o druhé zorganizování konference COMPSTAT v Praze (poprvé to bylo v roce 1984), viz [4]. Hlavním organizátorem byla MFF UK a místem konání konference byla Právnická fakulta UK. Prof. J. Antoch byl předsedou jak programového, tak organizačního výboru (do přípravy konference se zapojili i další členové ČStS). Odborná akce v Praze přilákala více než 500 účastníků.

[1] ČEŠKA, J. 2007. Členství statistických odborníků ČR v orgánech ISI. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 18, č. 1, 2007, s. 7–8. URL

[2] GALMACCI, G. 2006. ERS 25th Anniversary (1981–2006). Milestones of ERS origins and life.
URL

[3] PRÁŠKOVÁ, Z. 2002 EMS 2002. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 13, č. 4, 2002, s. 15–16. URL

[4] TVRDÍK, J. 2004. COMPSTAT 2004 v Praze. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 15, č. 4, 2004, s. 1–3. URL