Česká statistická společnost založena

Předběžná jednání

Na základě celé řady předběžných porad a konzultací byla konečně ustavena společnost, která by potenciálně měla hájit odborné zájmy statistiků. Snahy o vznik takovéto společnosti jsou staršího data a diskutovalo se o ní snad na všech setkáních našich statistiků v posledních desetiletí.

Na tomto místě můžeme jmenovat zejména pokus z roku 1981 (Macháček, Cyhelský, Jílek a řada dalších), který byl prakticky likvidován tehdejším vedením Akademie. Vzhledem k negativním zkušenostem z minulosti a zejména s přihlédnutím k tomu, že cílem bylo vytvořit společnost, sdružující pokud možno všechny statistiky bez ohledu na druh vzdělání a oblast zaměření či aplikací, bylo nutno provést celou řadu předběžných jednání a konzultací, aby mohl v této dynamické době vzniknout pro všechny přijatelný rámec.

Poměrně snadno byl dosažen konsensus o tom, že je třeba sdružit statistiky všechny, že je pouze jediná statistika, spojená v zásadě jednotnou, byť rozsáhlou a spletitou metodologií. Ačkoli matematičtí a výpočetní statistikové jsou již většinou organizováni v JČSMF, vidí i oni potřebu širšího pohledu založeného na uznání významu aplikací a získávání dat.

Oříškem se ukázala otázka Slovenska. Při předběžném jednání se objevil i ze slovenské strany názor, že by mohla vzniknout Československá statistická společnost, vzhledem k tomu, že existující Slovenská demografická a štatistická spoločnost se zaměřuje spíše na oblast ekonomické statistiky (zájemci o naši společnost ze Slovenska o ní např. ani nevěděli). Za
vedlejší produkt našeho úsilí tedy můžeme také pokládat přejmenování této společnosti na Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnost a „invazi“ matematických statistiků do jejího vedení.

Nové vedení SŠDS navázalo kontakty již s přípravným výborem naší společnosti a jeho představitelé se zúčastnili všech předběžných jednání (včetně ustavujícího zasedání). Domníváme se, že jsou důvody k tvrzení, že budoucí vztahy budou nejenom kolegiální, ale i přátelské. Tím se otevřela cesta k vytvoření České statistické společnosti s tím, že další národnostní a oblastní zájmy budou hájit jiné společnosti.

Otázka reprezentace Československa bude řešena dodatečně jednáním i s dalšími společnostmi zabývajícími se statistikou.

Vztahy s ostatními společnostmi by měly být založeny na vzájemném uznání a respektování. Členství v České statistické společnosti nijak nevylučuje členství v jiných společnostech.

 

Ustavující zasedání

České statistické společnosti se konalo ve čtvrtek 29.3.1990. Zúčastnilo se více než sto statistiků z Českých zemí reprezentující všechny oblasti statistiky. Snad poprvé se setkali pracovníci státní statistiky s matematiky, ekonomy, lékaři, techniky a dalšími specializacemi na společné půdě. Na programu bylo rozhodnutí o základních otázkách existence společnosti, přijetí dočasných stanov a volby hlavního výboru.

 

Plénum přímým hlasováním rozhodlo:

  • Název společnosti bude  Česká statistická společnost.
    Podstatné na názvu je statistická a je analogií existující společnosti slovenské. Stanovy budou platné do příštího valného shromáždění na počátku roku 1991.
    Hlavní výbor se pověřuje zapracovat do stanov připomínky a přizpůsobit je novým zákonům.
  • Společnost nebude členěna do samostatných územních poboček, celá agenda bude centralizována. Pobočky tedy mohou vznikat bez mezičlánků a zájmy Moravy budou respektovány čtyřmi povinnými členy předsednictva.
  • Základní sekce jsou Ekonomická a státní statistika (ES), Statistická teorie a metody (TM), Aplikovaná a výpočetní statistika (AV). Budou zastupovány nejméně třemi členy hlavního výboru.