Sborníky ROBUST

Autorem této stránky je Jiří Žváček.

Odkazy

ROBUST 1980 Načetín

ROBUST 1982 Kost

ROBUST 1984 Slavonice

ROBUST 1986 Adršpach

ROBUST 1988 Plasy

ROBUST 1990 Liblice

Výběr 1980-1990

ROBUST 1992 Herbertov

ROBUST 1994 Malenovice

ROBUST 1996 Lednice

ROBUST 1998 Radešín

ROBUST 2000 Nečtiny

ROBUST 2002 Hejnice

ROBUST 2004 Třešť

ROBUST 2006 Lhota nad Rohanovem

1980 Načetín

Titulní list 1980
Obsah

Úvod

Antoch Jaromír : Robustní metody

Havránek Tomáš a Antoch Jaromír : ROBETH – knihovna podprogramů pro robustní statistické metody

Havránek Tomáš a Vorlíček Jaroslav : Lineární diskriminační funkce

Hurt Jan : O statistické inferenci ve Weibullově rozdělení

Jílek Miloš : Robustnost statistických tolerančních mezí

Jurečková Jana : Testy a odhady polohy a regrese při porušení předpokladu nezávislosti

Kropáč Oldřich:Metody rychlého vyhodnocovéní experimentálních dat

Likeš Jiří: Inference v lognormálním a Paretově rozdělení

Michálek Jaroslav : Robustnost vybraných systémů hromadné obsluhy

Militký Jiří : Použití technik Jackknife a Bootstrap při odhadu modelových parametrů metodami nelineární regrese

Novovičová Jana : M-odhady a SA-odhady v lineárním regresním modelu

Pokorný Dan:Studium závislosti ve dvourozměrných kontingenčních tabulkách

Tomášek Ladislav : Diskriminační analýza pozorování kvalitativního typu

Víšek Jan Amos : Asymptotická rychlost rozlišování robustními verzemi testu poměrem věrohodnosti

Machek Josef : Analýza experimentů s kvalitativní odpovědí

1982 Kost

Antoch J.:Odhady hustoty

Demner: J.Metodologie programování a tvorba programů

Havránek T.:O analýze mnohorozměrných kontingečních tabulek

Hurt J.:Náhodné cesorování a jeho aplikace

Jurečková J.: M-N-R odhady

Kovanic P.: Robustnost a tzv. relativistická kybernetika

Militký J.:Numerické metody odhadu neparametrické regresní funkce

Novovičová J.: Rekurentní algoritmy odhadování v lineárním modelu

Pokorný D.: Optimalizace modelu a analýza dat

Řehák J.: Faktorová analýza kontingenčních tabulek

Řehák J., Řeháková B.: Distanční přístup k analýze dat a jeho aplikace na problém shody

Vajda I.: Statistické odhady s minimální divergencí

Zvára K.: Identifikace odlehlých pozorování v lineární regresi

Žváček J.: Aplikace částečné a segmentové regrese

Zakončení

1984 Slavonice

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír : Některé postupy pro výpočet robustních odhadů v lineárním regresním modelu

Cipra Tomáš : Některé nové přístupy k analýze časových řad

Hartmann Miroslav a Bukač Josef : Přesný test nezávislosti v kontingenční tabulce RxC

Havránek Tomáš : O logaritmicko-lineárních modelech pro mnohorozměrná kategoriální data

Hušková Marie : Adaptivní metody

Jurečková Jana : Linear statistical inference based on L-estimators

Kovanic Pavel : Základy gnostické teorie dat

Kubáček Lubomír:. Aplikácia kvadratických odhadov v metrológii

Kufudaki Olga : Příklady aplikací gnostických algoritmů

Michálek Jaroslav : Zpracování kategoriálních dat

Militký Jiří : Vlivné body v lineární regresi

Pokorný Dan : Kontingenční paradoxy

Řehák Jan a Loučková Ivana:Komparace podmíněných distribucí kontingenční tabulky klasickým mnohorozměrným škálováním

Řehák Jan a Řeháková Blanka: Parciální asociační koeficienty v kontingenčních tabulkách

Tomášek Ladislav : Odhad řádu autoregresního modelu

Tvrdík Josef a Hájková Hana : Interaktivní statistický programový systém

Vajda Igor : Empirické protějšky klasických optimálních odhadů

Volf Petr : Testy shody a homogenity pro cenzorovaná data

Vošvrda Miloslav : Statistické experimenty s robustností a adaptivitou modifikovaných D-odhadů

Zakončení

1986 Adršpach

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír : Neparametrické odhady regresních křivek

Běláček Jaromír : Jack-knifeování koeficientů asociace

Hanousek Jan : Bod selhání některých odhadů parametru polohy

Havránek Tomáš : O vyhledávání modelů

Hušková Marie : Odhady parametru Tukeyova a zobecněného Tukeyova systému rozdělení

Jarušková Daniela : Vícerozměrný periodogram

Klaschka Jan : O jedné dosti obecné a velmi účinné metodě statistického důkazu (čehokoli)

Kovanic Pavel a Novovičová Jana :Srovnávání statistických a gnostických odhadů parametru polohy na reálných datech

Kovanic Pavel : Současný stav robustních programů pro gnostickou analýzu dat

Militký Jiří : EXDAB – programový systém pro průzkumovou analýzu dat

Militký Jiří : Grafické postupy identifikace vlivných bodů

Pokorný Dan, Vopěnka Petr a Šimek Jiří : Metafora o výzkumu multifaktoriálně podmíněných chorob

Procházka Bohumír : Useknuté odhady v modelu nelineární regrese

Řehák Jan : Analýza ordinálních dat – úlohy, přístupy, metody

Řeháková Blanka : Asymptotické testy hypotéz pro rozdělení D-proměnné

Špitálský Jan a Vošvrda Miloslav : Statistický dialogový systém

Tvrdík Josef : Dva interaktivní statistické systémy pro SMEP z pohledu uľivatele

Volf Petr : Odhady regresní funkce v modelu s cenzorovanými daty

Poslední strana

ROBUST 88

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír: Klasifikace a regresní stromy

Běláček Jaromír: Jack-knifeování koeficientů asociace II

Beneš Viktor: Odhady hustoty pravděpodobnosti useknutého rozdělení

Hanousek Jan: Robustní odhady bayesovského typu

Havránek Tomáš: Expertní systémy a statistika

Horáková Marta: Smíšené interakční modely

Hušková Marie: Detekce změny regrese a detekce změny rozdělení

Janžura Martin: Logaritmicko lineární modely pro posloupnosti závislých dat

Jarušková Daniela: Porovnávání síly různých testů periodicity

Jurečková Jana: Konzistence M-odhadů

Klaschka Jan: O zákonu počáteční hodnoty

Lachout Petr: Kritérium těsnosti procesů

Lánská Víra: Analýza přežívání, Coxův model

Militký Jiří: Využití systému g-h rozdělení při analýze dat

Otáhal Antonín: Odhady parametrů pro vektorové Gauss-Markovova náhodné pole

Šebesta Václav a Kočková Světlana: Prekompilátor jazyka Fortran pro maticové operace

Tvrdík Josef a Vaňha Jiří: Program pro analýzu relativního přežití

Volaufová Júlia, Witkovský Viktor a Bognárová Marta: Konfidenčné oblasti parametra strednej hodnoty v zmiešanom lineárnom poli

Volf Petr: Odhady pro neparametrický regresní model Coxova typu

Zaydlar Karel, Tvrdík Josef a Ettlerová Eva: Insta – Interaktivní statistická analýza dat

Žváček Jiří a Řezanková Hana: Statistické programovací jazyky

Zdeňek Fabián: Bedna – píseň

Poslední strana

ROBUST 90

Úvod

Obsah

Albrecht Vladimír : O dvou metrikách v prostoru stacionárních náhodných procesů

Anděl Jiří : Nezáporné časové řady

Antoch Jaromír : Několik poznámek o generování pseudonáhodných čísel z R(0,1)

Běláček Jaromír : Hybridní logaritmicko-lineární modely (aplikace na migrační data)

Čečetka Karel : The statistical relations in pharmacokinetics

Hanousek Jan : Robustnost a bayesovská statistika I

Havránek Tomáš : O výpočetních aspektech vyhledávání modelů

Horáková Marta : Grafové smíšené interakční modely a vyhledávání modelu

Hušková Marie : Poznámka k plánování experimentů

Charamza Pavel : Software for stochastic approximation

Janžura Martin : O jednom pravděpodobnostním algoritmu pro optimalizační úlohy

Jarušková Daniela : Vyhledávání změn v průtokových řadách

Klaschka Jan : Jak nehodnotit změnu stavu

Kubáček Lubomír : lineárne modely s podmienkami

Lachout Petr : Empirický proces

Linka Aleš : Asymptotické rozvoje rizikové a bayesovské rizikové funkce odhadů spolehlivosti

Machek Pavel : Robust analysis of multidimensional geochemical data

Malý Marek : K-krokové verze studentizovaných M-odhadů

Otáhal Antonín : Odhad tlaku v Isingově modelu

Pázman Andrej : Navrhovanie optimálnych lineárnych a nelineárnych experimentov

Reitschlägerová Věra : Matematický model renální clearence

Špitálský Jan a Vošvrda Miloslav : Statistical analysis by stadia-FC

Tichavský Petr : Odhad skrytých periodicit metodami autoregresního modelování

Tvrdík Josef : Statistické programy a jejich ućivatelé

Víšek Jan Ámos : What is adaptivity regresion analysis intended for?

Volaufová Júlia a Witkovský Viktor: Statistické vlastnosti MM©, odhady variančných komponentov v zmiešanom lineárnom modeli

Whittaker Joe : Graphical models and modelling

Žváček Jiří a Řezanková Hana: ESTAT, estetické programovací prostředí v Turbo Pascalu

Zévěr

ROBUST 92

Úvod

Obsah

Klaschka Jan: Píseň o BMDP

Antoch Jaromír: Jankovy tabulky – revisited

Běláček Jaromír : O statistickém vyhodnocení regionálních demografických ukazatelů

Budíková Marie : Aplikace robustní v·ćené lokální regrese na teplotní časové řady

Dubrovský Martin : Předpověď pravděpodobnosti výskytu meteorologických jevů

Feistauerová Jaroslava: Testování složené hypotézy o entropii

Fidler Václav : Měření shody binárních pozorování

Hanousek Jan, Charamza Pavel, Malý Marek a Zvara Karel: FamStat – Statistická nadstavba systému Famulus

Hurt Jan : On statistical methods for survival data analysis

Janžura Martin : Odhad parametrů v pravděpodobnostních modelech velkých systémů

Jarušková Daniela : Vyhledávání změn rozptýlenosti

Klaschka Jan : Divoký sen o měření

Kovanic Pavel a Volf Petr : Robustní identifkace životnostního modelu

Křivý Ivan : Steinerův přístup k robustní regresi

Linka Aleš : Asymptotické rozvoje rizikových funkcí odhadů spolehlivosti

Michálek Jaroslav : Minimaxové odhady v modelu lineární regrese

Militký Jiří : Nelineární regrese a tvorba matematických modelů

Procházka Bohumír : Useknuté odhady v modelu nelineární regrese

Studený Milan: Popis struktur podmíněné stochastické nezávislosti pomocí formulí součinového typu

Štulajter František: Nelineárna regresia a odhady parametrov kovariančných funkcií

Tůma Miroslav : Vliv počítačové architektury na numerické výpočty ve statistice

Tvrdík Josef : Obtíže ućivatelů statistických programů – nutnost nebo zbytečnost?

Vajda Igor : Conditions for consistency of minimum contrast estimators and M-estimators

Veselý Petr : Spolehlivost systémů se spočetně mnoha prvky

Volaufová Júlia : Odhad variančných komponentov v modeli rastových kriviek s podmienkou

Volf Petr : Regresní modely v analýze přežívání

Witkovský Viktor a Bognárová Marta: Porovnanie dvoch testov kovarianénej štruktúry v multivariačnom modeli

Zvara Karel : Křivost v nelineární regresi BMDP

Poslední strana

ROBUST 94

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír : O Dorfmanově skupinovém testování

Budíková Marie a Horová Ivana : Různé přístupy k jádrovému odhadu regresní funkce

Horálek Vratislav: Jak zlepšit výuku matematické statistiky a pravděpodobnosti z hlediska potřeb technické praxe

Janžura Martin a Otáhal Antonín : Náhodná pole a jejich aplikace

Keprta Stanislav : Nebinární klasifikační stromy

Kroupa Roman : Analýza rozptylu v datech s opakovanými měřeními

Křivý Ivan : Algoritmy řízeného náhodného výběru v regresní analýze

Lachout Petr : Eficientní odhady a kompenzátor zobecněného bodového procesu

Linka Aleš a Brzezina Miroslav: Výpočet bayesovského rizika

Malý Marek : EGRET – statistický software pro epidemiologii

Michálek Jaroslav : Jádrové odhady – základní vlastnosti a optimýání výběr parametrů odhadu

Militký Jiří : Tvorba modelů v jazyce S Plus

Procházka Bohumír : Odhady kvantilů v lékařských aplikacích – Regresní modely

Rublík František : Hodges-Lehmannovská optimálnosť testov pomerom vierohodností

Řezanková Hana a Žváček Jiří : Tabulkové procesory a statistika

Tvrdík Josef : Odhad regresních parametrů metodou řízeného náhodného výběru

Veselý Vítězslav : Jédrové odhady – implementace, ilustrativní příklady, aplikace

Víšek Jan Ámos : High robustness and an illusion of „Truth“

Volaufová Júlia : Najlepší empirický lineérny prediktor a odhad jeho strednej kvadratickej chyby

Volf Petr : Odhadování a testování v regresních modelech pro ćivotnost

Vondrák Ivo : Object-oriented implementation of neural networks

Witkovský Viktor: Minimaxné odhady variančných komponentov s neúplnými eliptickými ohraničeniami

Zelinka Jiří : Jádrové odhady hustoty náhodného vektoru

Zvara Karel : Koeficient determinace v regresi s chybami obou proměnných

Poslední strana

ROBUST 96

Úvod

Obsah

Cipra Tomáš : Some modifcations of recursive time series methods

Coufal Jan : Abstraktní pojem čísla a měření v historii aneb máte u někoho vroubek?

Dohnal Gejza: Matematické modely proliferace a diferenciace v buněčných populacích

Fabián Zdeněk : Geometrické momenty

Húsek Dušan, Řezanková Hana : Organizace dat pro jejich analýzu

Janžura Martin : Aproximace aposteriorních distribucí

Jarušková Daniela : Vznik lineárního spojitého trendu

Klaschka Jan a Antoch Jaromír : Jak rychle pěstovat stromy

Křivý Ivan : LISP-STAT: Prostředí pro statistické výpočty a grafiku

Kunderová Pavla : Jeden multivaričtní lineární model s rušivými parametry

Lachout Petr : Součty řad, zákony velkých čísel a centrální limitní věty – přehled

Linka Aleš : Poznámka k výpočtu bayesovského rizika

Pavlicová Martina : Výzkum návštěvníků vinohradského pavilonu aneb statistika v praxi

Pázman Andrej : Navrhovanie optimálnych nelineárnych regresných experimentov

Picek Jan : Testy zaloćené na regresních pořadových skórech

Svatoš Jan : M-odhady za předpokladu neregulární hustoty

Tomášek Ladislav : Vliv věkové stratifkace na odhady v kohortových studiích

Tvrdík Josef a Křivý Ivan : Evoluční algoritmy a jejich aplikace v nelineární regresi

Veselý Petr : Skoro jisté jevy v obecném smyslu

Veselý Vítězslav : Wavelety a jejich poućití při fltraci dat

Volf Petr : Bayesovský odhad parametrů modelu metodami MCMC s aplikací

Witkovský Viktor : Odhady parametrov v modeli s autoregresnými chybami

Zichová Jitka : Metody odhadu parametrů v nezáporných časových řadách

Poslední stránka

ROBUST 98

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír, Hušková Marie a Jarušková Daniela: Change point problem po deseti letech

Beneš Viktor : Stereologie a výběr

Bukač Josef : Dimenze prostoru polynomů při exponenciální regresi

Hlubinka Daniel : Metody pro prokládání křivek

Janžura Martin : Odhady parametrů u gaussovských náhodných polí

Jarošová Eva a Reif Jiří : ANOVA (její robustnost a síla)

Keprta Stanislav : Sample path behaviour of Wiener and Cauchy processes

Kulich Michal : Model aditivního risika s chybami v prediktorech

Kunderová Pavla : O jednom mnohorozměrném lineárním modelu s rušivými parametry

Michálek Jiří : Odhady s minimální vzdáleností pro gaussovské procesy

Picek Jan a Jurečková Jana : Detekce závislosti v časových řadách

Saxl Ivan : Analýza náhodných bodových vzdáleností a Voronocovy teselace

Svatoš Jan : Poznámky k chování M – odhadů regresních parametrů za neobvyklých hustot

Tvrdík Josef : Logistická regrese a vyhledávání modelů

Víšek Jan Ámos : Robust instruments

Víšek Tomáš : L1 procedures for change point problem

Vlček Karel : O robustnosti kritéria pro vyřazení regresoru

Volf Petr a Linka Aleš : O podstatě a aplikacích MCMC metod

Poslední strana

ROBUST 2000

Úvod

Obsah

Bodlák Karel, Poníćil Petr a Saxl Ivan : Markov point process: 3D Voronoi tessellations

Brabec Marek : Modelování růstových křivek

Budíková Marie : Aplikace shlukové analazy v ekologii

Dostál Petr A note on convergence of local martingales:

Fabián Zdeněk MM-odhady:

Fialová Alena : Odhad parametru chvostů distribuční funkce

Forbelská Marie : Neparametrická diskriminační analýza

Franěk Petr : Adaptivní přístup v Kalmanově fltru

Friesl Michal : Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik

Hlubinka Daniel : Implicitní defnice podmíněné pravděpodobnosti

Janečková Hana : RCA(1) model with heteroscedasticity

Janžura Martin a Vrbenský Karel : Test existence vnějšího pole v Isingově modelu

Jarušková Daniela : Odhad bodu vzniku kvadratického trendu

Kárník Igor a Lipoldová Marie : Využití dvourozměrného přímého aglomerativního shlukování

Koblížková Lenka : Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití

Komárek Arnošt: Matematika mezi paragrafy aneb něco málo o diskriminaci

Kulich Michal : Asymptotické testy hypotéz v modelech s rušivými parametry

Kunderová Pavla : Konfidenční a prahové elipsoidy v deformačních měřeních

Lachout Petr: Proces odhadování parametrů modelu

Linka Aleš a Volf Petr : Statistické metody pro hodnocení homogenity textilních materiálů

Malý Marek : Dotazníky o kvalitě života

Marek Tomáš : O odhadu parametrů v jednoduchém nelineárním modelu klouzavých součtů

Michálek Jaroslav : Dvě poznámky o metodě kriging

Mišík Ladislav, Tvrdík Josef a Křivý Ivan : On convergence of a class of stochastic algorithms

Orsáková Martina : Regression models for longitudinal data

Picek Jan a Jurečková Jana : A class of tests on the tail index extreme regression quantiles

Prášková Zuzana : Metoda subsampling a její aplikace v časových řadách

Půlpán Zdeněk : : Baeysův princip

Riečan Beloslav : : Entropy of fuzzy dynamical systems

Rotkovský Martin : Srovnání aproximačních metod v teorii rizika

Řezanková Hana a Húsek Dušan: Klasifikace v programových systémech pro analýzu dat

Savický Petr, Klaschka Jan a Antoch Jaromír: Optimální klasifikační stromy

Saxl Ivan : Shapes of random closed sets

Stehlík Milan : On some exact densities in an exponential family

Veselý Vítězslav : Kernel frame smoothing operators

Víšek Jan Ámos : Regression with high breakdown point

Volf Petr : Statistical models and analysis of cumulated damage processes

Witkovský Viktor : Výpočet niektorých exaktných rozdelení pomocou charakteristických funkcií

Zelinka Jiří a Horová Ivana : Jádrové odhady derivace regresní funkce

Zvara Petr : Some notes concerning prediction in AR processes

Závěr

ROBUST 2002

Úvod

Obsah

BETINEC Martin: O spolehlivosti vývojových stromů

BRABEC M., MALÝ M., PROCHÁZKA B., ROTH Z., TOMÁŠEK L.: Aktuální témata současné biostatistiky

BRZEZINA Miroslav, MILITKÝ Jiří: Complex characterization of textile surface pro.le

ČAPEK Václav: M-smoothers and bootstrap .

ČÍŽEK Pavel: Nonlinear least trimmed squares

DOHNAL Gejza, MECA Martin: Aproximace obecných systémů hromadné obsluhy pomocí EM algoritmu

FABIÁN Zdeník: Informace ve výběru z rozdělení

FAJFROVÁ Lucie: Invariantní rozdílení částicových systémů

FRIESL Michal, REIF Jiří: Pitmanovo porovnání odhadů .

HÁJEK Jiří: On bootstrap in non-negative AR(1) process .

HÁJEK Petr: Metoda GUHA – současný stav .

HENCLOVÁ Alena: Arbitrage opportunity and martingale pricing measures

HLUBINKA Daniel: O kvantilech ve více rozměrech

HÚSEK Dušan, FROLOV Alexander A., ŘEZANKOVÁ Hana, SNÁŠEL Václav: Faktorová analýza binárních proměnných pomocí neuronové sítí Hopfeldova typu .

JANÁČEK Jiří: Analýza obrazů s Gaussovským šumem

JANŽURA Martin, NIELSEN Jan: Metoda segmentace v „change–point“ problému .

KOBLÍŽKOVÁ Lenka: Rank tests for a change in censored data .

KOMÁREK Arnošt, VERBEKE Geert: On a fitting of a linear mixed model with a finite normal mixture random-effects distribution

KRAUT Radim, NEVŘIVA Pavel, JARUŠKOVÁ Daniela: Predikce v časových řadách spotřeb elektrické energie .

LACHOUT Petr: Diferencovatelnost a mírová diferencovatelnost funkce

LINKA Aleš, VOLF Petr: Statistical regression method of shape analysis, with application classification of cross-sections of carbon fibers

MAREŠ Milan: Algebraické vlastnosti fuzzy veličin .

MAŠÍČEK Libor: Konzistence odhadu LWS pro parametr polohy .

MICHÁLEK Jiří: Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad

SAVICKÝ Petr, KLASCHKA Jan: Lesk a bída optimálních stromů .

SAXL I., PONÍŽIL P.: Classification of 3D tessellations

STŘÍŽ Pavel: Aplikace umílých neuronových sítí v karetní hře bridž

STUDENÝ Milan: O použití řetízcových grafů pro popis struktur podmíníné nezávislosti

TROJAN Filip: Využití statistických metod v bankovnictví

TVRDÍK Josef: Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace

VOLF Petr: Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných souétů

ROBUST 2004

Obsah sborníku v pdf s odkazy na jednotlivé články.

Celý sborník

ROBUST 2006

Program konference

Přehled posterů

Sborník příspěvků

Seznam účastníků

ROBUST 1980-1990

Výběr příspěvků letních a zimních škol

Úvod

Obsah

Antoch Jaromír: Neparametrické odhady hustot a regresních křivek

Bendlová Kamila: Analysing artificial data by the GUHA method

Cipra Tomáš: Moderní přístup k analýze časových řad založený na Boxově Jenkinsově metodologii

Havránek Tomáš: Popis a výběr modelů v mnohorozměrných kontingenčních tabulkách

Hušková Marie:Detekce strukturálních změn

Jílek Miloš: Statistické toleranční meze pro normální rozdělení a jejich robustnost

Jurečková Jana: Několik poznámek ke konzistenci M-odhadů

Klaschka Jan: O jedné dosti obecné a velmi účinné metodě statistické metodě důkazu (čehokoliv)

Klaschka Jan: O zákonu počáteční hodnoty

Lánská Věra: Analýza přežívání, Coxův model

Machek Josef: Analýza experimentů s kvalitativní odpovědí

Pokorný Dan: Kontingenční paradoxy

Pokorný Dan: Studium závislosti v kontingenčních tabulkách

Tomášek Ladislav: Odhad řádu autoregresního modelu

Vopěnka Petr, Pokorný Dan a Šimek Jiří: Metafora o výzkumu multifaktoriálních podmíněných chorob

Zvára Karel: Identifikace odlehlých pozorování v lineární regresi

Závěr