Obsah Informačního Bulletinu
Content of Information Bulletin

Top 6 autorů
Anděl 39
Antoch 34
Dohnal31
Řezanková27
Tvrdík 25
Komenda 24
Information Bulletin of the Czech Statistical Society is published quarterly. Publishing is possible in Czech/Slovak or main world languages. Two abstracts must be given in English and Czech/Slovak languages.

Příklad vyhledání slova anděl v Bulletinech: anděl site:www.statspol.cz/bulletiny

2/2013 Bulletin v pdf
Vědecké a odborné statě
Zdeněk Wagner, Miroslav Fridrich, Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal Measurement and analysis of near real time data on particle size distribution in atmospheric aerosol Zpracování hromadných dat distribuce velikosti aerosolových částic v reálném čase a jejich prezentace v evropských i celosvětových databázích 1
Eva Eckenhofer Application of Social Network Analysis in Business and Science Aplikace analýzy sociálních sítí v podnikání a ve vědě 14
Jiné statě
Pavel Stříž The Use of Gambit Software in the Decision-making Under Risk and Uncertainty Course Program Gambit ve výuce předmětu Rozhodování v riziku a nejistotě 40
Jaroslav Češka Several Notes on Development of Economic Statistics in the Czech Republic Několik poznámek k vývoji hospodářské statistiky v ČR 49
Zprávy a informace
Nikola Kaspříková Impressions from ROBUST and COMPSTAT 2012 Poznámky z konferencí ROBUST a COMPSTAT 2012 53
1/2013 Bulletin v pdf
Vědecké a odborné statě
Zdeněk Půlpán Information, Memory, Learning and Mathematics (From Hermann Ebbinghaus' Experiments Until These Days) Informace, paměť, učení a matematika (Od Ebbinghausových pokusů po dnešek) 1
Mária Kóšová, Eva Uhrinová, Ľubomír Rybanský Increasing the Mathematical Literacy of Primary School Pupils in Combinatorics, Probability and Statistics Zvyšovanie matematickej gramotnosti žiakov základnej školy v oblasti kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky 27
Miroslav Červenka, Hana Boudná Visualisation of F and CR Influence on Differential Evolution Solution Vizualizace vlivu řídicích parametrů diferenciální evoluce na řešení úlohy 37
Zprávy a informace
Vanda Vintrová The IARIA Conference: DataSys 2012 Konference IARIA: DataSys 2012 49
Gejza Dohnal Report on the Activities of the Czech Statistical Society in 2012 Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2012 50
Hana Řezanková The Great Assambly of the Czech Statistical Society in 2013 Valné shromáždění České statistické společnosti v roce 2013 52
Hana Řezanková 45 Years of the Slovak Statistical and Demographical Society Slovenská štatistická a demografická spoločnosť má 45 let 54
Pozvánky na akce
Pavel Stříž Statistical Days in Brejlov Statistické dny na Brejlově 56
4/2012 Bulletin v pdf
Vědecké statě
Jiří Ivánek Compound Quantification of Implications, Double-implications and Equivalency in Four-fold Tables SDRUŽENÁ KVANTIFIKACE IMPLIKACÍ, DVOJITÝCH IMPLIKACÍ A EKVIVALENCE VE ČTYŘPOLNÍCH TABULKÁCH 1
Zdeněk Půlpán Jsou meze pro užití didaktických testů k odhadu vědomosti žáků a studentů? 14
Ladislav Mura POSSIBLE APPLICATIONS OF THE CLUSTER ANALYSIS IN THE MANAGERIAL BUSINESS ANALYSIS Možnosti aplikácie zhlukovej analýzy v manažérskych podnikových analýzach 27
Martin Kovářík, Petr Klímek Využití nástrojů optimalizace a genetických algoritmů v procesu řízení výroby 41
Zuzana Kurucová, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková Verification of the Efficiency of Combined Teaching of English 60
Petr Klímek, Martin Kovářík Ekonometrie v Open Source Software 69
Martina Litschmannová Tvorba internetových učebnic pravděpodobnosti a statistiky jako součást projektu MI21 78
Alena Kolčavová Ukázka využití programu WinQSB při řešení úloh operační analýzy 86
Zprávy a informace
Prokop Závodský První původní česká učebnice statistických metod a její autor -- Stanislav Kohn 93
3/2012 Bulletin v pdf
Vědecké statě
Martina Litschmannová Waldův intervalový odhad parametru binomického rozdělení a jeho alternativy 1
Luboš Marek Pravděpodobnostní rozdělení v Microsoft Excel 2010 23
Martin Kovářík Vícerozměrné statistické řízení procesů 31
Marta Žambochová Kde studenti hledají informace 51
Nikola Kaspříková Cooperation on Publications and Social Network Analysis 60
Hana Skalská Statistika pro nestatistiky 66
Josef Tvrdík Medici, lékaři a statistika 74
Alena Kolčavová Reduction of Total Cost of a Company Using Optimalisation Method 79
Hana Řezanková, Renáta Kunstová Analýza vztahů ordinálních proměnných aplikovaná na úrovně kompetencí absolventů vysokých škol 87
Zprávy a informace
Peter Mach Stretnutie štatistických spoločností v Bratislave 99
2/2012 Bulletin v pdf
Vědecké statě
Bohumil Maroš, Marie Budíková Význam váhové funkce v linearizovatelných regresních modelech 1
Marta Žambochová Clustering Algorithms Based on Sampling 10
Karel Zvára Nešťastná p-hodnota 20
Karel Zvára Zajímavé uspořádání pokusu 26
Karel Kupka, Marcela Salfická Pravidelný seminář: Analýza dat 32
1/2012 Bulletin v pdf
Zprávy a informace
Gejza Dohnal Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2011 1
Zdeněk PůlpánValidity of a questionary Validita dotazníku 3
Martin Veselý, Oxana Gerasimchuk Rozdělení vzdáleností vlastních čísel hermitovských náhodných matic typu 2x2 nad Cayley-Dicksonovými algebrami 10
Hidetoshi MurakamiMultidimensional nonparametric two-sample test Vícerozměrný neparametrický dvouvýběrový test 18
Jaroslav Češka 65. výročí konce druhé světové války a protektorátní statistická služba 26
3-4/2011 Bulletin v pdf
Vědecké statě
Jiří AndělJointpoint regression with R Regrese joinpoint pomocí programu R 1
Šárka Hudecová Jak na odhad joinpoint regrese 7
Jan Kalina Některé metody data miningu, zejména pro aplikace v klinickém rozhodování 21
Jiné statě
Ondřej Vencálek Neuvěřitelné štěstí a neuvěřitelná smůla bývají někdy docela uvěřitelné 31
Zprávy a informace
Marie Hušková, Júlia Volaufová Profesor Lubomír Kubáček osemdesiatnik 34
Dagmar Markechová Nitrianske štatistické dni 36
Lukáš Pastorek ISI Young Statisticians Meeting, Dublin 2011 37
Olga Hebáková Nakladatelství Informatorium 39
2/2011 Bulletin v pdf
Zprávy a informace
Gejza Dohnal Joint Statement of the V6 Group (i)
Dohnal Gejza REQUEST 2010 {iii}
Luha Ján Ako to vtedy bolo? {v}
Chajdiak Jozef Uzlové body posledného vývoja ľudskej civilizácie na planéte Zem a ich vplyv na obsah, postavenie a úlohy pojmu "Stochastica" {viii}
Vědecké statě
Bajzík Vladimír Alternativní přístup k predikci omaku s využitím ordinální logistické regrese 3
Bednář Josef Minimalizace ceny slévárenských modelů pomocí plánovaného experimentu 11
Beránek Libor, Volf Luděk Možnosti využití simulace procesů měření ve výuce 16
Černá Dana, Finek Václav Redukce chyby a artefaktů při waveletové kompresi obrazu 20
Dohnal Gejza, Cézová Eliška Bayesovské adaptivní regulační diagramy 26
Flegl Radim Začlenění managementu spolehlivosti procesů do podnikového managementu 35
Fusek Michal Demonstrační software pro rozdělení extrémních hodnot 47
Chvátalová Zuzana, Gajďoková Lucie Matematické modelování vybraného parametru logistického řetězce v systému 52
Jančík Stanislav, Dvořák Jiří, Stárek Ivo Pravděpodobnostní přístupy k navigaci mobilních robotů 63
Karpíšek Zdeněk, Martišek Karel Software pro výpočet fuzzy spolehlivosti soustav s využitím FJK – algoritmu 71
Karpíšek Zdeněk, Matoušek Radomil, Sadovský Zdeněk Nestandardní metriky pro aproximace 80
Karpíšek Zdeněk, Štarha Pavel Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti 89
Koucky Miroslav, Vališ David K přístupům nedestruktivní diagnostiky s využitím statistické a fuzzy prognostiky 98
Král Jan Implementace SPC při ověřování stability výrobních procesů v strojírenském podniku 108
Král Otakar, Beran Theodor, Král Jan a kolektiv Kvantifikace procesů nových řešení při vývoji v oblasti jakosti a spolehlivosti 124
Lacinová Veronika, Karpíšek Zdeněk, Sadovský Zdeněk Pesimistické odhady rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny 138
Laníková Ivana, Štěpánek Petr, Šimůnek Petr Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod 146
Mauder Tomáš, Jedelský Jan, Lízal František, Jícha Miroslav Statistické vyhodnocování dat transportu částic aerosolu při cyklických podmínkách 156
Popela Pavel, Ulverová Michaela, Šomplák Radovan Nové aplikace úlohy kolportéra novin 164
Popela Pavel, Novotný Jan, Haugen Kjetil Kare, Hrabec Dušan Poznámka o dynamickém oceňování ve stochastickém programování 170
Pospíšil Tomáš Stochastické modelování kompozitních materiálů 174
Šafářová Veronika, Zobel Sabrina Využití techniky plánovaného experimentu pro optimalizaci elektrické vodivosti netkaných textilií 184
Šácha Jakub, Karpíšek Zdeněk Odhad rozdělení pravděpodobnosti s obecnými lineárními podmínkami 192
Urbánek Jaroslav Využití systému Maple ve výuce matematické analýzy 200
Volf Luděk, Beránek Libor Implementace počítačové simulace do strojírenské výroby 204
Žák Libor Fuzzy regrese 209
Žampachová Eva, Mrázek Michal Návrh nosníku pomocí stochastické optimalizace a posouzení spolehlivosti 221
1/2011 Bulletin v pdf
Zprávy a informace
Gejza Dohnal Report on the Activities of
the Czech Statistical Society in 2010
Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2010 1
Vědecké statě
Martin Veselý Introduction to Random Matrices Úvod do náhodných matic 5
Jan Kalina Robust Multivariate Statistics
in Genetic Applications
Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích 13
Jiné statě
Martin Kovářík, Petr Klímek Cluster Analysis in Matlab Shluková analýza v Matlabu 20
David KrausMixing and Substituting R, C, and Fortran Směšování a nahrazování R, C a Fortran R+C+Fortran
Instalace, algoritmy a příklady
28
Jaroslav Češka Czechoslovak Statistical Society
Before the Second World War
Československá statistická společnost před 2. světovou válkou 37
4/2010 Bulletin v pdf
Gejza Dohnal, Jaromír AntochCzech statstical society founded Česká statistická společnost založena! 1
Prokop ZávodskýCzech statistical society in war times Meziválečná československá statistická společnost 3
Jiří AndělStatistics and computers, students and teachers Statistika a počítače, studenti a učitelé 8
Jaromír AntochQuo vadis, computing statistics Quo vadis, výpočetní statistiko? 17
Gejza DohnalIndustrial statistics Prumyslová statistika 23
Stanislava Hronová, Richard HindlsEconomic statistics from view of 20 years of development Hospodářská statistika z pohledu 20 let vývoje 32
Marek Malý, Zdeněk RothHistory, opresent a future of biostatistics Minulost, současnost a budoucnost biostatistiky 40
Výbor společnostiInvitation to Great assambly of Czech statistical society Pozvánka na Valné shromáždění české statistické společnosti 48
3/2010 Bulletin v pdf
Arendacká Barbora Jednofaktorová heteroskedastická ANOVA – intervaly pre variančné komponenty 1
Cimermanová Katarína Klasifikácia pre rôzne tvary šumu vstupných dát 9
Friesl Michal Konzistence neparametrického bayesovského odhadu 17
Helisová Kateřina Power tessellation as a tool for estimating parameters in a model of a random set 25
Hornišová Klára Neparametrická kalibrácia – prehľad 33
Hron Karel Elementy statistické analýzy kompozičních dat 41
Hykšová Magdalena Philosophical conception of probability in the work of T.G. Masaryk and K. Vorovka 49
Chvosteková Martina Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli 57
Janková Mária Interlaboratory comparison under heteroscedastic ANOVA model for the observed data 65
Kalousová Anna Joseph Bertrand 73
Lechnerová Radka, Lechner Tomáš Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR 81
Novák Petr Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití 89
Shokirov Bobosharif On a problem connected with mixture parameter estimation 95
Staněk Jakub, Štěpán Josef Difúze v uzavřené oblasti 103
Šedová Michaela, Kulich Michal Dvoustupňové náhodné výběry ve výběrových šetřeních 109
Timková Jana Bernstein – von Mises theorem and its application in survival analysis 115
Žambochová Marta Shlukování v souborech s odlehlými objekty pomocí metod k-průměrů 123
2/2010 Bulletin v pdf
Hana Šlachtová, Hana Tomášková,
Pavla Polaufová, Ivan Tomášek,
Jirí Michalík, Anna Šplíchalová
Príklady použití GIS pri hodnocení zdravotních dat 1
Jan Ružicka, František Klímek Prostorová data 12
František Klímek, Jan Ružicka GISAK LiveCD 18
Miroslava Dolejšová Zarazení geografických informačních systémů do výuky predmetu Informatika ve verejné správě 25
Redakce Pozvánky na konference 35
1/2010 Bulletin v pdf
Jan Hendl Analýza pusobení mediátorových a moderátorových promenných 1
Pavol Tarábek Model of Cognitive Architecture of Scientific Concepts 16
Gejza Dohnal Zpráva z výrocní schuze Ceské statistické spolecnosti 26
Hana Řezanková Setkání zástupcu národních statistických spolecností V6 29
Jitka Bartošová PRASTAN 2009 31
Jitka Zichová Kulatá výrocí pražské statistiky 1830 – 1870 – 1910 33
Jaromír Antoch, Jan Strouhal Desátá letní škola IASC 35
Redakce Nove vydané knihy 36
4/2009 Bulletin v pdf
Martin Kovářík, Petr Klímek Alternativní využití regulačních diagramu ve fin. řízení podniku 1
Mária Letkovičová Priestorová štúdia, alebo príde sanitka včas?19
GejzaDohnal Statistické dny v roce 200927
3/2009 Bulletin v pdf
Jiří Dvořák, PavelKříž, Vojtěch Skubanič Simulace jednofrontového systému GI/GI/N v programu R. .1
Zdeněk FabiánO rozděleních s těžkými chvosty13
Josef TvrdíkJe větší rozdíl méně významný? 22
Jitka Langhamrová Doc.RNDr.FelixKoschin,CSc.(1946–2009)25
Jana Langhamrová, Kristýna Vltavská Spolek mladých statistiků VŠE, o.s 27
Jaroslav Hančl, Jan Šustek, Jan Štěpnička, Tomáš Sochor 20.ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka28
2/2009 Bulletin v pdf
Ivan Saxl PRAVDĚPODOBNOST VE STŘEDOVĚKU 1
Milena Kvaszová PROČ NÁM NEROZUMĚJÍ 10
Jitka ZichováHRST VZPOMÍNEK NA ING. JOSEFA MACHKA 19
Rudolf ChlupODEŠEL PROFESOR STANISLAV KOMENDA 21
Jaroslav Češka, Jan FriedlaenderZA PROFESOREM JAROSLAVEM JÍLKEM 24
redakceVYDALO SE NA VŠE 28
výborPozvánka na akce společnosti 28
1/2009 Bulletin v pdf
redakcePár slov úvodem 1
Výbor ČStS Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2008 2
Gejza Dohnal Frontové paradoxy 5
Anna Kalousová Joseph-Émile Barbier a stereologie v 19. století 11
Pavel Drábek Lze řídit vědu? 18
Zuzana Prášková Recenze knihy Tomáš Cipra, Finanční ekonometrie 27
4/2008 Bulletin v pdf
Výbor ČStS Čtvrté setkání národních statistických společností 1
Veronika Ročková Moderní přístupy k testování periodicity v časových řadách 2
Ivan Saxl Alfred Binet a počátky testování inteligence 10
Jaromír Antoch ROBUST 2008 25
Pavel Drábek Úroveň vzdělanosti aneb Stav výchovy studentů v ČR 26
Redakce Uctění památky profesora Jiřího Likeše 35
Redakce Vydalo se na VŠE 35
3/2008 Bulletin v pdf
Marta Žambochová Jak na rozhodovací stromy 1
Marie Budíková a Ladislav Budík Modelování ročního chodu UTB záření v Antarktidě 13
Pavel Drábek Úloha a význam scientometrie v hodnocení vědecké práce 20
Zdeněk Hlávka, Daniel Hlubinka a Michal Kulich Kontrola rozsáhlých dotazníků z hlediska logických vazeb 23
Zdeněk Hlávka Velkovýroba tabulek pomocí AWK 32
Ze světa TEXu 35
2/2008 Bulletin v pdf
Gejza Wimmer Matematické modelovanie v jazykovede 1
Hana Řezanková Výuka jednorozměrné a dvourozměrné analýzy kategoriálních dat 18
Vydalo se 31
1/2008 Bulletin v pdf
Výbor ČStS Zpráva o činnosti v roce 2007 1
Výbor ČStS Blahopřání 3
Patrícia Martinková Několik slov o reliabilitě složených dichotomních měření, aneb doktorandkou pana docenta Zváry 3
Jiří Anděl Volba regresního modelu 5
Jiří Anděl, Jaromír Antoch Přijímací zkoušky z matematiky na MFF UK v roce 2007 14
Šárka Došlá Posuzování bimodality na základě histogramu 24
redakceKonference ISBIS 2008 33
Marek Malý Mikulášský statistický den 2007 34
Gejza Dohnal Studentská konference a čtvrté setkání národních statistických společností v Praze 35
4/2007 - Bulletin v pdf 
redakceProf Ing Jaroslav Jílek, CSc 1
Jaromír Běláček Stakan 2007 – Dojmy a reflexe 3
Josef Tvrdík Grafy a tabulky ve statistice 6
Marek Omelka, Jan Kalina Robust and Nonparametric Stat Inference 20
Gejza Dohnal Third Meeting of National Statistical Societies 22
Gejza Dohnal Prastan 2007 23
Zdeněk Půlpán Nákup zlevněných knih 24
Iveta Stankovičová, Mária Vojtková Informace o nové knize 25
Pavel Stříž Recenze skript Petra Klímka Ekonometrie: Cvičebnice 26
reklama Produkt Statistica 8 od StatSoftcom 27
3/2007 - Bulletin v pdf 
Jiři Žváček Statistické vypočetní prostředí 2007 . 1
Petr Klimek XLStatistics pro výuku statistiky na FaME, UTB Zlín . 15
2/2007 - Bulletin v pdf 
Jaromir Antoch Robust 2008 1
Pavel Drábek Proč a jak učit matematiku na univerzitě 2
Petr Hebák Výuka statistiky 2007 6
Kolektiv doktorandov z Banskej Bystrice Stakan 2007 25
Zvané přednášky: Profesor Godfrey Onwubolu ve Zlině 27
1/2007 - Bulletin v pdf 
Redakce Zpráva o valné hromadě České statistické společnosti 2
Jaromír Antoch Zpráva o činnosti České stat spol v roce 2006 4
Jaroslav Češka Členství statistických odborníků ČR v orgánech ISI 7
Václav Čermák Databáze STATIST 8
Jan Klaschka a Josef Tvrdík Compstat 2006 v Římě 10
Petr Klímek Phillipsova křivka v ČR 12
Redakce Rozloučili jsme se 23
4/2006 - Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaSbohem pane profesore 1
Jiří Michálek, Josef KřepelaRegulační diagramy s rozšířenými mezemi 3
Roman Kasal, Pavel Stříž,Josef ŘihaAplikace genetických algoritmů v procesu plánování výroby 13
Zdeněk ValentaInformace oí vzniku Národní skupiny ISCB v České republice 24
Josef Picek Zpráva z Rady vědeckých společností 25
Marie BudíkováLetní škola DATASTAT 06 26
2-3/2006 - Bulletin v pdf 
Sekce Statistika kolem nás
Stanislav KomendaEvidence-Based Medicine 1
Beloslav RiečanO troch zdrojoch a troch súčastiach vyučovania pravděpodobnosti 3
Petr KlimekStručná zpráva o data miningu v České republice 6
Vladimír RytířAplikace statistických metod v Baťově systému řízení 11
Gejza DohnalCQR. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby 24
Sekce Úspěšně proběhlo
Marier Budíková,Marek Malý,Jan StrouhalStatistické dny 2006 v Brně 34
Zuzana Prášková,Martin JanžuraPrague Stochastic 2006 40
V Toruni ach v ToruniLidová z EMS 2006 na motiv Goralů 42
Gejza DohnalNení třeba jezdit do Říma, stačí zajet do Malacek 42
Gejza DohnalSlovenské štatistické konferencie 44
Hana ŘezankováSetkání zástupců statistických společností 46
1/2006 - Bulletin v pdf 
Sekce Uspěšně proběhlo
výborZprava o činnosti Česke statisticke společnosti v roce 2005 1
Jan Klaschka Nanásilne imprese z Robustu 2006 4
Ondřej Vencalek Jaky vlastně ten Robust 2006 byl 7
Sekce Uspěšně proběhne
redakcePřehled vybranych statistickych akci v roce 2006 9
redakcePozvanka na Brněnske statisticke dny 10
redakcePozvanka na ODAM 2006 a DATASTAT 2006 11
redakcePozvanka na mezinarodni konferenci Applied Statistics 2006 12
Akcie poriadane SŠDS
redakcePozvanka na III. medzinarodnu konferenciu FernStat 2006 13
redakcePozvanka na školu štatistiky EkomStat 2006 14
redakcePozvanka na 15. medzinarodny seminar Vypočtova štatistika 18
redakcePozvanka na prehliadku prac mladych štatistikov a demografov 20
redakcePozvanka na 13. slovensku štatisticku konferenciu Štatisticke metody 21
redakcePozvanka na konferenciu Prastan 2006 22
x/2005 - Zvláštní číslo v pdf 
redakceUvodem k mimořádnemu čislu
Připrava prezentaci
Jozef Řiha, Pavel Stříž Prezentačný software pre LATEX
Luboš Prchal, Pavel Schlesinger Prezentace v TEXu
Příprava vědeckých posterů
Jozef Řiha, Pavel Stříž Připrava posteru Luboš Prchal, Pavel Schlesinger, Poster v TEXu
Šablony ke staženi
Luboš Prchal, Pavel Schlesinger Prezentace: balík Beamer
Luboš Prchal, Pavel Schlesinger Postery: třída A0poster
- Příloha v pdf 
Ukazky posterů v barvě
Roman Kasal, Petr Klimek, Jozef Řiha, Pavel Stříž Aplikace genetickych algoritmů v procesu planovani vyroby ve společnosti Mitas, a. s. (Robust 2006; připraveno v Microsoft PowerPointu)
Luboš Prchal Change Point Analysis of Atmospheric Radiation Profiles (CompStat 2004; Robust 2006; připraveno v TEXu)
4/2005 - Bulletin v pdf 
Stanislav Komenda Největší Čech?
Jaroslav ČeškaPROBLEMATIKA OFICIÁLNÍ STATISTIKY V ORGÁNECH MEZINÁRODNÍHO STATISTICKÉHO INSTITUTU A ČINNOST ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Marie BudíkováPERSPECTIVES IN MODER STATISTICAL INFERENCE III,
Jitka BartošováNĚKOLIK POSTŘEHŮ ZE SPOLEČNÉ SLOVENSKO-ČESKÉ STATISTICKÉ KONFERENCE PRASTAN 2005
3/2005 - Bulletin v pdf 
výborStarý rok končí a nový přichází
Gejza DohnalSETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH STATISTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, BUDADAPEŠŤ, 23.ZÁŘÍ 2005
Josef TvrdíkO INTUICI A PRAVDĚPODOBNOSTI
Petr KlímekÚVOD DO PROBLEMATIKY DATA MININGU
2/2005 - Bulletin v pdf 
Jiří AndělVolba příkladů ve výuce matematické statistiky
Pavel StřížHledání středu kulek
redakceInformace o novém Texovém stylu pro Informační bulletin
1/2005 - Bulletin v pdf 
redakceZpráva o valné hromadě České statistické společnosti
redakceZpráva o činnosti ČStS v letech 2003-4
Jiří Anděl, Karel ZváraNáhodné typy ve Sportce
Pavel StřížRobust 2004
redakceInformace o workshopu Perspectives in Modern Statistical Inference III
redakcePozvánka na konferenci Naša demografia: súčasnosť a perspektívy
redakcePozvánka na konferenci PRASTAN 2005
4/2004 - Bulletin v pdf 
Josef Tvrdík COMPSTAT 2004 v Praze
Josef Říha a Pavel Stříž TEX-Collection 2003 a 2004
Zdeněk Fabián Kdyć na CDAM tak nejlépe do Běloruska
Miroslav HartmanČeská statistika slavila 85. výročí
Zdeněk Roth Druhé statistické dny v Hradci Králové
Jaromír Antoch 12. Slovenská štatistická konferencia
Gejza Dohnal Kam do světa za statistikou v roce 2005
Zdeněk Roth Marcel Josífko 80 let
2-3/2004- Bulletin v pdf
M.Anděl, R.Černý, P.Charemza, J.NeustadtPřehled metod odhadu statistické chyby ve výběrových šetřeních
1/2004 - Bulletin v pdf 
Jiří Anděl, Karel ZváraStatistické hodnocení nápovědy
Zdeněk PůlpánZtráta informace způsobená restrikcí škály
K.Doubravský,B.Mareš,L.JaníčekAnalýza a modelování tvrdosti tepelně nezpracovaných šroubů M10
Miroslav HartmanPřednáška o veřejných databázích ČSÚ
4/2003- Bulletin v pdf 
Petr MášaZajímavý generátor náhodných čísel
Pavel StřížSetkání TEXistů v Brně
Petr VolfOznámení o semináři
Zdeněk PůlpánDruhé statistické dny v Hradci Králové
Gejza DohnalVýroční zasedání České statistické společnosti
3/2003- Bulletin v pdf 
Josef ArltStatistikům a ekonometrům byla udělena nobelova cena za rok 2003
Gejza DohnalCeny švédské banky za ekonomické vědy na paměť Alfréda Nobela
Gejza DohnalČasopis českých statistiků?
redakceInformace redakce časopisu Statistika
2/2003- Bulletin v pdf 
Jaromír Antoch35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Jaromír AntochČStS v letech 1989-2003
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal, Marek MalýSTAKAN III
Pavel StřížSTAKAN III z pohledu mladého nadšence
Marie BudíkováLetní škola DATASTAT03
Jaromír AntochCOMPSTAT 2004 - předběžný program
1/2003- Bulletin v pdf 
Jaromír Antoch O cinnosti CStS v letech 2001 – 2002
Stanislav Komenda Neco o standardu
Marek MalýBiometrika stoletá
Josef MachekOn a randomized response design of T. Dalenius
redakceZprávy ze spolecnosti
Ján Luha, Jozef Chajdiak Štatistika jednoducho
redakceCOMPSTAT 2004
4/2002- Bulletin v pdf 
RedakceStarý rok končí a nový začíná
Josef MachekRub a líc eura - poznámka čtenáře
Stanislav KomendaNejenom ženy
Stanislav KomendaVěda samčí a samičí
Stanislav KomendaPoručíme větru, dešti
Prokop ZávodskýPůlstoletí od založení katedry statistiky VŠE
Gejza Dohnal11. Slovenská štatistická konferencia
Josef TvrdíkCOMPSTAT 2002
Zuzana PráškováEMS 2002
Jaromír Antoch, Josef ŠtěpánSemináře o výuce statistiky
RedakceZprávy ze společnosti
RedakcePředstavujeme společnost STATISTICA
3/2002 - Bulletin v pdf 
Andrea FutchikRub a líc eura aneb jsou mince eura "férové"?
Zdeněk FabiánPoznámka o harmonickém průměru
Vladimír RytířPrůzkumy veřejného mínění a jejich vliv na chování populace
Hana ŘezankováKonference IFCS 2002
Blanka RosebergováMáte už připraven rukopis pro časopis STATISTIKA?
Plánované akce ČStS během podzimu 2002
Výbor ČStSVolby do výboru se blíží
Zprávy ze společnosti aneb My melem
2/2002Bulletin v pdf
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal, Petr HebákSTATISTIKA - časopis českých statistiků?
Petr VolfO heterogenitě v modelech pro intenzity výskytu událostí
Karel ZváraMěření relability aneb bacha na Cronbacha
Pavel StřížROBUST 2002 z pohledu mladého nadšence - aneb
Josef TvrdíkObjektívní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech
Statistika ve vodě
1/2002Bulletin v pdf
Václav Čermák Čím měřit variabilitu okolo harmonického průměru.
Jan Hendl NCTM standardy jako výzva pro Ćeskou statistickou společnost
Josef Tvrdík Objektívní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal ROBUST 2002
4/2001Bulletin v pdf
Jaromír Češka Státní statistická služba v novém zákoně
Ilja Novák,Prokop Závodský Prof.Ing Jaromír Walter, CSc. (1923 - 2001)
Marie BudíkováDATASTAT 01
Zdeněk PospíšilBiomatematický seminář
Mirek MalýSeminář PRASTAN
Jan Klaschka, Jaromír AntochKolikátý pátek třináctého v tomto tisíciletí jsme měli?
Marek MalýJeště ke kalendáři a měření času
3/2001 Bulletin v pdf
Zuzana ŠkrabkováÚmrtnostní tabulky a jejich prezentace
Eva ČermákováIndexy spotřebitelských cen
Josef BukačPřesný text pomocí koeficientu souhlasu
Zdeněk FabiánVzdálenost poztorovaných hodnot
Ladislav Budík, Marie BudíkováStatistické vyhodnocení změn strážek odtokových vztahů vybraných povodí řeky Moravy
V.SosnaStatistická analýza dat objektů podzemních vod
Bohdan LindaJackknife odhady vychýlení a standardní chyby
Jana Kuhanová, Bohdan LindaDelta metoda
2/2001Bulletin v pdf
Marek MalýMetodologie dotazníkových šetření
Vladimír RytířJe statistika jenom doplňováním dotazníků či tréningem aritmetiky?
Zdeňek PůlpánLogistická lineární regrese
Zdeněk RothStatistické metody v toxikologii
Marek BrabecZIP regrese
1/2001Bulletin v pdf
Luděk PickPátek. a k tomu třináctého
Martin Betinec, Jaroslav ŠtěrbaNěkolik rad do života
Petr MášaExcel a "náhodná čísla"
Josef TvrdíkNetušený objev ze statistické analýzy historie ROBUSTu
redakceZe společnosti
x/2000- Bulletin v pdf 
Zdeněk FabiánTexty písní
3/2000- Bulletin v pdf 
Milan HutyraVyužití statistických metod ve výrobě polovodičů
Jiří MrověcStatistika a řízení jakosti podle norem ISO 9000+
Josef TošenovskýHodnocení způsobilosti technologického procesu
Martin MalčíkHledání optimálního počtu shluků metodami fuzzy shlukové analýzy
Hana ŠlechtováProjekt CESAR - vnímání rizika v šesti zemích.
Josef TvrdíkVěřit statistickému software?
Karel KupkaJe libo normální rozdělení?
2/2000- Bulletin v pdf 
redakceOstravské statistické dny
Jana Hončlová, Milan ŠimekVliv vybraných charakteristik struktury trhu práce na vývoj nezaměstnanosti v ČR
Miroslav LiškaEkonometrický model OKD-1
Jana ŠurmanováTeorie a praxe dolování znalostí z dat
Jan Ámos VíšekHigh Breakdown point regression analysis of the czech economy
1/2000- Bulletin v pdf 
Pavel ŠišmaRichard von Mises (1883-1953)
Jiří VondráčekZbyněk Šidák
Jaromír Antoch, Josef Tvrdík COMPSTAT 2000
Jaromír AntochROBUST 200
Marek MalýMezinárodní společnost pro klinickou biostatistiku
Marek MalýNový odborný časopis - Biostatistics
Marek MalýZe společnosti
4/1999- Bulletin v pdf 
redakce70 let předsedy České statistické společnosti
Luděk KubičkaZdeněk Roth - badatel v psychiatrii
Miloň TichýK 70tinám Zdeňka Rotha
Ladislav TománekÜskalí ekologické regrese
Lerak ArávzPohár v lese (StaKan v Cikháji)
Josef TvrdíkJeden stakan je málo aneb STAKAN 2
Dan PokornýO hasičích msta Kocourkův Hradec
redakce"Statisticky dokázáno" aneb Chléb je nebezpečný
redakcePlán akcií Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
redakcePřipravované akce České statistické společnosti v roce 2000
3/1999- Bulletin v pdf 
Josef TvrdíkKaždý pětadvacátý Čech je Slovák
David J.FinneyO jazyku biometrie a jeho zneužívání
Jiří AndělAsymptotické testy
Eva Jarošová, Marek MalýUžití Coxova modelu při analýze prognostických faktorů diabetické retinopatie
2/1999- Bulletin v pdf 
Profesores anonymiJosef Machek - český statistik
Lubomír KubáčekNáš učitel statistiky Josef Machek
Luis Carlos SilvaA Czech professor in the Carribean
Miroslav RudišJosef Machek a vodohospodářské problémy
František StrakaJosef Machek a Plzeň
Profesores anonymiMisceleanea Machkensis
Zdeněk RothNa co jsem si vzpomněl o Pepi Machkovi
Andrej PázmanOj Smolenice, Smolenice, kděže roky našej mladosti sú?
Redactores anonymiJosef Machek na tázání
1/1999- Bulletin v pdf 
redakceValná hromada České statistické společnosti
redakceBlahopřejeme k životnímu jubileu
Tomáš CipraK šedesátinám profesora Jiřího Anděla
Jiří MichalíkDocent Pavel Osecký sedmdesátiletý
Vladimír HorálekVzpomínka na PhDr.Anežku Žaludovou
Jaromír AntochPamětní medaile MVS JČMF T.Havránkovi
Karel MačákEmanuel Czuber (1851-1925)
Gejza DohnalLogo, logo, logo
Dagmar BlatnáHospodaření České statistické společnosti za rok 1998 a rozpočet na rok 1999
redakceOrganizační záležitosti
4/1998- Bulletin v pdf 
Jaromír AntochVolby a statistika
Jan HerzmannPreference, prognózy, odhady, výsledky
Jiří AndělStatistické průzkumy
Jiří AndělStejný počet hlasů
redakceZpráva z tisku
Jaromír Antoch , Miroslav BřezinaKam s nimi
3/1998- Bulletin v pdf 
Marie KletečkováČeskobudějovické statistické dny
Michael SchemperExplained variation in Cox and logistic regression
Petr ŠmilauerRecent developments in multivariate analysis of of ecological data
Jan HonnerÚkoly státní politiky v regionálním pohledu
Milan PalátVyužití statistických metod metod při výzkumu lesních ekosystémů
Marie KletečkováStatistický systém STATISTICA
Milan Palát, Bohumil Minařík, Karel BrázdaVyužití statistického systému UNISTAT při analýze dat
Lubomír Cyhelský, Hana ŘezankováKe jmenování Richarda Hindlse profesorem statistiky
2/1998- Bulletin v pdf 
Marek MalýPadesát let Mezinárodní biometrické společnosti
Hana SkalskáMožnosti SPSS for Windows 7.5 Student Version
Josef TvrdíkExcel, lokalizace a zmatek
Marek MalýČeskobudějovické statistické dny
1/1998- Bulletin v pdf 
Jaromír AntochJak pomocí simulací dokázat nemožné
Jiří HolubVýběrové metody ve zdravotnické statistice
Jaromír AntochJak pomocí simulací dokázat nemožné
redakceZe společnosti
4/1997- Bulletin v pdf 
Zdeněk FabiánZ Čech až na konec hotovosti
3/1997- Bulletin v pdf 
Jaromír AntochVybraná kritéria pro volbu programového vybavení pro (statistickou) analýzu dat
Josef TvrdíkSTAT a NCSS z pohledu uživatele
Jiří ŽváčekS čím dnes na statistiku?
redakceZe společnosti
2/1997- Bulletin v pdf 
Jiří Žváček Statistika na internetu
Jaromír Antoch Horká témata výpočetní statistiky
Josef Tvrdík Analýza dat 97
Marie Hušková Čestný doktorát Karlovy univerzity statistikovi
Willem R. Zwett Projev při inauguraci
Jan Coufal Proč Bůh nikdy nezískal místo na univerzitě
Marek Malý Seminář ke 100 letům státní statistiky a statistické dny v Liberci
1/1997- Bulletin v pdf 
Jan Coufal, Dana ČernohorskáPřed 125 lety zemřel Charles BABBAGE
Erika FuleOdhad tranzitních rovnic ekologickou indukcí
Igor Kárník, Libor SvobodaSTATGRAPHICS - studnice poznání
Eva JarošováAd česká statistická terminologie
Jana Jurečková ESES Brno 96
redakceValné shromáždění ČStS
2/1996- Bulletin v pdf 
Felix Koschin Nápady čtenáře zákona o státní statistické službě
Jan Coufal Richard Gordon o lékařské statistice
Jaroslav Jílek Nejen k jedné poznámce
Jiří Žváček Evropou obchází strašidlo
Hanka Řezanková Nově, lépe, radostněji
Josef Tvrdík S troškou do terminologického mlýna
Jaromír Antoch ROBUST 96
Jaromír Antoch, Hana ŘezankováGLIM
1/1996- Bulletin v pdf 
Josef KozákAktuální poznámka k mírám inflace
Marta HorákováStruktura závislosti
Hana ŘezankováNově, lépe, radostněji?
Jiří ŽváčekJeště k analýze více proměnných
Petr HebákAť žije KOČKA
Josef TvrdíkO ostravském dnu České statistické společnosti
Dáša BlatnáZpráva o hospodaření
a/1995- Bulletin v pdf 
Prokop ZávodskýThe National Museum and the development of statistical science
Stanislav KomendaBiometrics: Notes of a biometricians
Jan Ámos VíšekOn the coefficient of determination: simple but
Martin AndělRandomised response
Václav ČermákThe mean is within one mean deviation of any mean
x/1995- Bulletin v pdf 
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováJmenný seznam členů ČStS
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováSeznam organizací
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováTrocha statistiky
4/1995- Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaEnyky, beniky . aneb o spravedlnosti s podmínkou
Jiří AndělImpact factor
Petra Coufalová, Jan CoufalDomesday Book
Karel ZváraSkutečná síla testů o pravděpodobnosti v binomickém rozdělení
Josef BukačVzorce pro kritické hodnoty Wilcoxonova párového testu a Kendallova tau
3/1995- Bulletin v pdf 
Karel MačákChristian Huygens a vznik teorie pravděpodobnosti.
Jan CoufalPrvní počítač v historii?
Zbyněk ŠidákZnovu k české terminologii: pohled z jiné strany
Jiří AndělVýběrový rozptyl
Eva JarošováKterému odkadu stranit aneb variace na článek prof.Čermáka
Václav ČermákJak velký může být rozdíl mezi průměrem a mediánem?
Josef BukačTabulky kvantilů rozdělení F
redakceOpravy a doplňky adresáře členů ČStS.
redakceOznámëní seminářů
2/1995- Bulletin v pdf 
Václav ČermákPatří do výběrového rozptylu n nebo n-1?
Jiří AndělK problémům české statistické terminologie
Josef MachekTerminologické úvahy
Lubomír CyhelskýObligatorní statistika v bakalářském studiu na hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci
Jaromír AntochOhlédnutí za COMPSTATem 1994
Josef MachekPrvní moravský seminář ČStS
1/1995- Bulletin v pdf 
Jan CoufalPrincip zúplnění
Jan Ámos VíšekJeště jednou o koeficientu dezterminace
Martin AndělZnáhodněné dotazování
Dan PokornýSOFSTAT 95
x/1994- Bulletin v pdf 
Zdeněk FabianOld good England
Stanislav KomendaOstrov, kde je vítr doma
4/1994- Bulletin v pdf 
Lubomír CyhelskýŽivotní jubileum prof.Likeše
Richard Hindls, Prokop ZávodskýLubomír Cyhelský pětašedesátiletý
Jiří Žváček, Hana ŘezankováKe kritice statistických programových paketů
Jiří ŽváčekKšaft umírající matky - české statistické terminologie
3/1994- Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaBiometrie: zápisky biostatistikovy
Petr CoufalZ méně známé prehistorie statistiky
Jiří Žváček, Hana ŘezankováNávrh na statistika roku
2/1994- Bulletin v pdf 
Petr VolfUž jezdíme do světa, ale nevíme, co dělají kolegové doma
Jan CoufalAlea iacta est (2. část)
Josef Machek Hrst vzpomínek na pana profesora
Jiří LikešVzpomínka na prof. Jaroslava Janko, DrSc
Josf KozákSTATGRAPHICS a koeficient determinace
redakceKonference, symposia
redakceZasílání informací o seminářích e-mailem
redakceMinisymposium na památku Jaroslava Hájka
1/1994- Bulletin v pdf 
Petr HebákJak zviditelnit statistiku
Jan Coufal,Alea iacta est (1. část)
Jiří Žváček, Hana ŘezankováZpracování ankety
Jiří Žváček, Hana ŘezankováHW a SW ČStS VŠE
redakcePozvánka
redakceZe společnosti
1/1993- Bulletin v pdf 
Jan Cofal, Jindřich KlůfaNěkterá výročí ve výpočetní technice
Jiří AndělPublikace a citace
Josef KozákPopisná regrese: koincidence a rozdílové kompenzátory
Lubomír CyhelskýProf.Ing. Jaromír Walter - sedmdesátiletý
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováČeská statistická společnost vstupuje do čtvrtého roku své existence
2/1993- Bulletin v pdf 
Prokop ZávodskýVlastenecké muzeum v Čechách a rozvoj naší statistické vědy
Stanislav KomendaKorelace, která nás šatí i obouvá
Jiří AndělJak závisí výsledek sportovního utkání na jeho počáteční fázi?
Karel ZváraKterý model je ten pravý?
Jan ŘehákAkademická licence SPSS
3/1993- Bulletin v pdf 
Jitka DupačováZískejme ženy pro matematiku
Jiří AndělTestování výsledků testů
Stanislav KomendaPodíl piva na rozvoji biometrie
Martin KořínekNová verze MS-DOS 6.0
4/1993- Bulletin v pdf 
Jiří AndělJak vyhrát milion
Stanislav KomendaJak dobré je pravděpodobně nejlepší
Daniela Jarušková49. zasedání ISI
Zuzana PráškováPáté pražské symposium
Dagmar BlatnáSeminář Současná statistika
Hana ŘezankováInformace o statistických paketech
x/1993- Bulletin v pdf b
Armin Koch, Uwe HaagStatistical Software Guide
a/1993- Bulletin v pdf 
Stanislav Komenda"Dressing Up" with correlation
Jiří AndělHow Sports Game Outcomes Depend on Intermediate Game Scores
Karel ZvraWhich model is the right one
Josef KozákAdditional concepts of the coefficient of determination
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováThe main activities of Czech statistical society in 1993
1/1992- Bulletin v pdf 
Jiří AndělNebuďte tvrdohlaví
Stanislav KomendaDopis statistika statistikovi
Richard HindlsPříspěvek k hodnocení významnosti maxim spektrální hustopty v analýze časových řad
Jiří AndělDiskrétní Gaussovo rozdělení
Josef TvrdíkObor paradoxů a paradoxy oboru
Jiří Veselý, Olin UlrychTeX pro náročné
Hana ŘezankováPolská statistická společnost
2/1992- Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaPár slov o příbuznosti nepodobných
Lubomír CyhelskýK čtyřicátému výročí založení katedry statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Hana Řezanková, Jiří ŽváčekPříprava dat k počítačovému zpracování
Jan KlaschkaNebyl bych tvrdohlavý, kdyby .
Václav FidlerNizozemská statistická společnost
Gejza DohnalO seznamech a tak
3/1992- Bulletin v pdf 
Jitka ZichováDaniel Bernoulli a metoda maximální věrohodnosti
Jiří AndělImplicitní předpoklady
Jaromír Antoch, Gejza DohnalCOMPSTAT 92
Jiří AndělStatistika v Nizozemí
Jiří AndělKorespondence se zahraničními společnostmi
4/1992- Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaBiometrie a citační klasika
Josef MachekPatologické příklady z teorie odhadu I.
Josef MachekPatologické úlohy teorie odhadu II.
Diana Bílková, Markéta Škuthanová,
Karel Semerák, Karel Svoboda, Tomáš Ševčík
Tudy ne, přátelé!(?)
Otakar MacháčekJak učíme statistiku v Harare
Jana ZvárováSvětový kongres o lékařské informatice MEDINFO 92
redakceZaložení České společnosti aktuárů
Petr Závodský, Hana ŘezankováJubilea
a/1992- Bulletin v pdf 
Stanislav KomendaA few words on the affinity of of the dissimilars
Jiří AndělDiscrete Gaussian Distribution
Jiří AndělDont be obstinate
Jan KlaschkaI woudnt be obstinate if .
Jan KlaschkaStatistitians Anonymous?
Stanislav KomendaAnonymous Alcoholics or A letter of a Statistitian to Statistitian
Lubomír Balík, Pavel Čtrnáct, Štěpánka Morávková, Hana Vorlová1991 census of population, houses an homes
Josef TvrdíkA field of paradoxes and paradoxes of the field
Gejza Dohnal, Hana ŘezankováCzech Statistical Society, the annual report
1/1991- Bulletin v pdf 
Stanislav Komenda Počet pravděpodobnosti a T.G.M
Jaroslav Jílek Pár slov o ekonomické statistice
Josef Machek Statistická kontrola jakost - existuje dosud?
Otakar Macháček Příprava odborníků v Indickém ústavu pro pro zemědělskou statistiku a aplikace počítačů
?? První výroční konference
2/1991- Bulletin v pdf 
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal Doc.RNDr.Tomáš Havránek, CS.
Statistik 20. století Dopis do předminulého století
Jiří Anděl Existuje pravděpodobnost?
Jan Herzman Statistika ve výzkumech veřejného mínění
Jiří Anděl Intervaly spolehlivosti
Jaromír Antoch Vybraná kritéria pro výběr statistického programového vybavení
3/1991- Bulletin v pdf 
Honza Klaschka Anonimní statistici?
Stanislav Komenda Statisticky o statistice
Václav Čermák O jedné nové sadě popisných charakteristik jednorozměrných rozdělení
Jiří Anděl Číst či nečíst?
Jiří Anděl Statistika v zahraničních lékařských časopisech
4/1991- Bulletin v pdf 
Jiří Anděl Vánoční nerovnost
Oldřich Ulrych, Jiří Veselý, Jaromír Vesmanský Matematické texty a osobní počítače
Jaroslav Jílek Čs. úřední statistika na prahu roku 1992
Lubomír Halík, Pavel Čtrnáct, Štěpánka Morávková, Hana Vrbová Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - problémy a jejich řešení
Jiří Anděl Naši absolventi v cizině
Jaroslav Jílek 48. kongres Mezinárodního statistického institutu
x/1991- Bulletin v pdf 
?? Bibliografie Tomáše Havránka
Vladimír Albrecht Ohlednutí za Tomášem Havránkem
Jaromír Antoch Místo velkých slov
Dan Pokorný O Tomáši Havránkovi
Josef Tvrdík Setkávání s Tomášem
Zuzana Prášková Upravoval Mendel výsledky svých pokusů
Jan Klaschka Myslím na Tomáše Havránka
e/1991- Bulletin v pdf 
statistician of the 20.centuryA letter across two centuries
Jiří AndělChristmass inequality
Jaroslav JílekA Few Words on Economics Statistics
Stanislav KomendaStatistics statistically evaluate
Tomáš HavránekThe COMPSTAT Conference and Artificial Intelligence
Josef TvrdíkNot to be afraid and not to steal - valid for software
1/1990- Bulletin v pdf 
Tomáš Havránek Comstat 90
Jiří Anděl Co je nového ve statistické analýze časových řad.
Stanislav Komenda Představujeme pracoviště biometrie lékařské fakulty Univerzity Palackého
??Nově organizační uspořádání a obsazení řídících funkcí ve Federálním statistickém úřadě
Jiří Anděl Recenze: K. Zvára : Regresní analýza. Academia Praha, 1989
Jiří Žváček, Hana Řezanková Novinky statistického softwaru.
?? Vybrané konference v zahraničí
?? Semináře na KPMS MFF UK
x/1990- Bulletin v pdf 
Jaromir Antoch Ohlednuti za Compstatem 90
Tomáš Havránek Konference COMPSTAT a umělá inteligence.
? ? Změny v syntaxi SPSS/PC 3.* oproti 2.*
Marta Horáková Co je to MIN
3/1990- Bulletin v pdf 
Josef Tvrdík Nebát se a nekrást - ani software
Josef Anděl Zpráva o jedné zahraniční cestě
Josef Machek Který si vyberete?
Jiří Žváček Klub nepřátel statistiky
Jiří Militký COMPSTAT 90 - programy prezentované účastníky
Jiří Žváček Úvaha čtenáře sborníků
Jan Ámos Víšek O 11. pražské konferenci o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech.
Jiří Žváček Vznikla Slovenská štatistická a demografická spoločnost
Stanislav Komenda Vánoční dárek Stanislava Komendy (aforizmy)
2/1990- Bulletin v pdf 
Tomáš HavránekCOMPSTAT 90
Jiří Anděl
Jiří Žváček, Hana ŘezankováNovinky statistického sopftwaru15
1/1990- Bulletin v pdf 
redakceZpráva o založení České statistické společnosti